Tumor glomus caroticum
 
 
 • patří mezi vzácné tumory , ale představuje nejčastěji se vyskytující extraadrenální paragangliomy
  • histologicky podobné tumory mohou vyrůstat i z jugulárního bulbu, sympatických vagálních ganglií na krku, Jacobsenova tympanického plexu středního ucha, retroperitoneálních sympatických a viscerálních parasympatických ganglií
  • ve 20 % případů lze vysledovat rodinný výskyt, častěji se vyskytuje u žen, typický je výskyt v 5. dekádě
 • struktura je tvořena dvěma typy buněk - hlavní buňky (typ I) patří do APUD systému, stroma je tvořeno podpůrnými buňkami (typ II)
 • významným znakem tumorů je jejich bohatá vaskularizace
 • pro absenci neuroendokrinní sekrece jsou řazeny do skupiny chemodektomů (nonchromafinních paragangliomů)
  • ve velmi vzácných případech může být přítomna sekrece katecholaminů a s tím související hypertenzní příznaky 
  • lze elektronmikroskopicky identifikovat neurosekreční granula, i když přítomnost neurosekrečních granul není vždy asociována se sekrecí katecholaminů
 • histologický obraz  není ukazatelem malignity, tu určuje hlavně přítomnost místních nebo vzdálených metastáz.
  • incidence metastáz cca 5 %, incidence malignizace je v literatuře udávána mezi 2,6-50 %
 
K hodnocení rozsahu a operability tumorů a predikce pooperační morbidity slouží Shamblinova klasifikace:
 
 Shamblin I   tumory malé, snadno odstranitelné
 Shamblin II   tumory střední, adherující k a. carotis
 Shamblin III    tumory velké >5cm s transmurálním prorůstáním do a. carotis vyžadující resekci
  postiženého úseku tepny a její náhradu (nejčastěji štěpem v. saphena magna)
 
 
 • nejčastěji nebolestivá elastická, asymptomatická narůstající rezistence na krku
 • méně často bolest hlavy/krku, dysfonie, hemifaciální parestezie
 • palpačně je rezistence pohyblivá horizontálně, nikoli však vertikálně (fixace na obl. bifurkace ACC) (Fontainův příznak)
 
Neurosonologie
 • hypervaskularizovaná expanse v oblasti karotické bifurkace 
CT/MR angiografie
 • preferenčně CT angiografie
 • prokáže v oblasti bifurkace karotidy hypervaskularizovaný útvar,  umožňuje určit velikost, grading, případně přítomnost kontralaterálního tumoru
 
 
Laboratorní vyšetření
 • sledování plazmatických hladin katecholaminů a jejich degradačních produktů v moči
  • díky absenci endokrinní sekrece u naprosté většiny tumorů karotického glomu má spíše diferenciálně-diagnostický význam
  Při podezření na tumor glomu neprovádět biopsii !!
(silná vaskularizace ⇒ vysoké riziko krvácení)
 
 • branchiogenní cysta
 • lymfatická uzlina
 • tumor slinné žlázy
 • neurofibrom, neuroblastom
 • (pseudo)aneurysma karotidy 
 • plasmocytom, hemangiopericytom, myoblastom, angioendoteliom, chromafinom, endoteliom, angiom, angiosarkom a karcinoid.
 
 Operační řešení
 • metodou volby je chirurgické řešení
  • nejčastější komplikací výkonu je poranění některého z hlavových nervů (X, XII), paresa bývá často přechodná
 • volba chirurgického postupu závisí především na peroperačním nálezu
  • u menších tumorů (Shamblin I, II) se provádí enukleace tumoru se zachováním a. carotis interna
  • u rozsáhlejších tumorů (Shamblin III), pevně adherujících k bifurkaci a. carotis se provádí  resekce tumoru i s tepnou a náhrada ACI štěpem v. saphena magna
 • přínos preoperační embolizace tumoru nebyl dostatečně prokázán
 Radioterapie
 • tumory jsou všeobecně považovány za radiorezistentní
  • radioterapie je vyhrazena pro rozsáhlé nebo multicentrické tumory a pro pacienty s kontraindikací chirurgického řešení
  • radioterapii lze uplatnit také k ozáření rezidua tumoru po inkompletní exstirpaci
 
 • ve většině případů lze chirurgickým zákrokem dosáhnout úplného vyléčení
 • riziko rekurence ~ 10%
 • růst tumoru i event. metastáz je velmi pomalý, proto je i při pokročilém nálezu možné dlouhodobé přežívání - v neléčených případech je popsána roční mortalita nepřesahující 8 % 
 • poškození hlavových nervů indukované kompresí tumorem je obvykle ireverzibilní
 • vzhledem k možnosti rekurence či výskytu pozdních metastáz je vhodná dlouhodobá dispenzarizace
 
TOPlist