ETIOPATOGENEZE iCMP
Kryptogenní ischemické CMP

 

  ► ESUS (Embolic Stroke of Undetermined Source)

 • podezření na trombembolii je podpořeno nálezy na CT/ MR a ev. histologickým vyšetřením materiálu z mechanické rekanalizace  [Gratz, 2014]
 • může se jednat o nerozpoznanou kardiogenní etiologii (tedy TOAST 2) ev. embolizaci z nestenozujícího AS plátů krkavic či z aorty (TOAST 1)
            Kritéria pro diagnózu ESUS (všechna musí být splněna)
    1. Nelakunární infarkt detekovaný na CT/MR mozku
        Kmenové léze laterodorzálně v povodí cirkumferenc. tepen < 1,5 cm nejsou považovány za lakunární         infarkty (na rozdíl od lézí v povodí perforující tepen)
 

  2. Absence AS změn extra- nebo intrakraniálně, které by vedly ke stenose ≥ 50% tepny zásobující 
     oblast 
infarktu (dle CTA/MRA/neurosono)

    3. Absence významného zdroje kardioembolizace
    4. Absence jiné specifické příčiny infarktu (disekce, vaskulitida, abusu drog apod)
   
 Dif dg. u mladých pacientů s ICMP dle TOAST

   Large Vessel disease (TOAST 1)

 • vzácně předčasná AS (spíš až od 40.roku)
 • většina postižení velkých tepen je v mladém věku podmíněna vaskulitidami či nezánětlivými vaskulopatiemi, které patří pod TOAST4
   Kardioembolické CMP (TOAST 2)
   Mikroangiopatie (TOAST 3)
 • typická arteriolopatie vyššího věku se u mladých pacientů neuplatňuje
 • geneticky podmíněné mikroangiopatie spadají pod TOAST 4
   Jiné určené příčiny (TOAST 4)

 
   Vaskulitidy (infekční x neinfekční)   → viz zde

   Nezánětlivé vaskulopatie

   Genetické poruchy (většinou se jedná o mikroangiopatie)

   Hyperkoagulační stavy

 • primární hyperkoagulační stavy   → viz zde
 • sekundární
  • onkohematologická onemocnění (např. leukémie, polycytémie vera)
  • DIC
  • trombotická tormbocytopenická purpura
  • nespecifické střevní záněty

    ► Extrakardiální AV zkraty

 • plicní AV malformace  → viz zde
 • ductus arteriosus apertus
  Iatrogenní inzulty
 • angiografie (vč. srdeční katetrizace)
 • operace v ECC  → viz zde
  Kryptogenní (TOAST 5)

 Mimo klasifikaci TOAST je třeba uvést CMP v puerperiu, mající pestrý etiopatogenetický podklad

   Puerperium  → viz zde

 

TOPlist