Neurosarkoidóza
 
 
Velmi vzácná příčina iCMP
 • granulomatózní multisystémové onemocnění neznámé etiologie postihující obvykle mladší osoby obojího pohlaví
  • neurosarkoidosa se nejčastěji objevuje mezi 25-50 rokem života
 • postižení nervového systému je označováno jako neurosarkoidosa ( ~ 5%)
  • vzácné, avšak závažné onemocnění
  • většinou je provázeno systémovými příznaky
  • izolované postižení nervového systému bývá vzácné   [Hodge, 2007]
 
 • histologicky se u neurosarkoidosy jedná o tvorbu granulomů v CNS
  • léze obsahují lymfocyty, makrofágy a nekaseifikující epiteloidní buňky
 • jedná se o projev autoimunitní rekace na nervovou tkáň
 • vlastní příčina sarkoidosy není známá. Zdá se, že se jedná o přestřelenou celulární imunitní reakci na cizí či vlastní antigeny.  Zásadní roli hrají Th buňky - pod kontrolou IL-4 dochází k diferenciaci typu Th 1 a ten cestou IL-2 a IFN-gamma vede k aktivaci makrofágů a následně tvorbě granulomů
 
Asi 2/3 pacientů s neurosarkoidosou prodělají monofazické onemocnění s následnou regresí, zbytek má chronicko remitující průběh. Léčena, vede neurosarkoidosa jen zřídka k úmrtí.
 
 Nejčastěji bý­vají  postiženy:
 • plíce (> 90 %)
 • lymfatic­ké uzliny
 • kůže (erythema nodosum)
 • oči (uveitis anterior > posterior)
 • horní cesty dý­chací
 • kosti a klouby
 • kostní dřeň a slezina, játra
 • nervový systém (5%)
 
Cévní postižení u neurosarkoidózy
 • mechanismy
  • arteriolopatie v důsledku perivaskulárního granulomatózního zánětu
  • kardioembolická etiologie při kardiomyopatii či arytmiích
  • komprese velkých tepen granulomy
  • zánět stěny vělkých tepen s tvorbou trombů
  • poruchy koagulace a fibrinolýzy  [Hasday, 1988]
  • trombosa sinů
 • častější manifestací je progredující encefalopatie než TIA/iCMP [Brown,1989]
  • bolest hlavy, záchvaty, kognitivní poruchy
 • opakovaně publikovány kazuistiky iCMP/TIA u pacientů s neurosarkoidosou  [Corse, 1990]   [Nakagaki, 2004]    [Hodge, 2007]
Neurosarkoidóza
 • 5 % onemocnění se prezentuje jako neurosarkoidosa,  97% z těchto nemocných vykazuje též extracerebrální postižení. Postižena může být jakákoliv část nervové soustavy
 • klinicky ložiskové příznaky, org. psychosyndrom, epi záchvaty
Nitrolební léze
 • meningeální postižení (10-25%)
 • hydrocefalus (10%)
 • parenchymové postižení (50%)
 • vaskulopatie (5-10%)
 • výpadky mozkových nervů (50-75%)
  • nejčastěji n.II, V, VII, V, VIII
 • diabetes insipidus případně jiné endokrinní poruchy
Míšní léze
 • infiltrují meningy a míchu
 • granulomy vedou k subakutní nebo chronické myelopatii, může vzniknout i sy kaudy equiny
 • granulomy jako extramedulární míchu komprimující velké léze jsou vzácné
Periferní neuropatie (15%)
 • mononeuritis multiplex
 • léze hlavových nervů
 • polyradikulopatie, plexopatie
 • Guillain-Barrého syndrom
 • symetrické senzomotorické, senzitivní nebo motorické polyneuropatie
Myopatie
 • symptomatické i asymptomatické formy
 • svalová biospie prokáže typické granulomy s obrovskými buňkami
 
Při multifokálním postižení nervového systému by se diferenci­álně diagnosticky mělo vždy uvažovat o sarkoidóze.
CT / MR mozku ev. míchy 
 • jsou téměř vždy pozitivní
 • postižení dury i leptomening  je nejlépe patrné při MR po podání kontrastu
 • postižení mozkové tkáně je nejlépe patrné na T2-váženém obraze
  • granulo­my jsou často lokalizovány periventrikulárně, některé se postkontrastně sytí
  • bývají nejčas­těji malé, některé však mohou být ojediněle až něko­lik centimetrů velké.
 • spinálně uložené granulomy mohou zaujímat celý průsvit páteřního kanál
 • DWI může prokázat čerstvou ischemii

→ kazuistika na radiopaedia.org viz zde

Likvor 

 • ve 30% normální
 • chronický zánětlivý obraz s lymfocytární pleocytózou a zvýšenou bílkovinou
 • snížená glykorhachie
 • oligoklonální pruhy jsou jednak důsledkem intrate­kální tvorby a jednak následkem obstrukčního posti­žení, zvýšené IgG
Zvýšená hladina ACE v séru a likvoru
 • zvýšení pod dvojnásobek horního limitu normy není nikdy diagnostické
 • při zvýšení nad dvojnásobek je diagnóza sarkoidózy pravděpodobná
 • je však nutné vyloučit jiná granulomatózní onemocnění (TBC, Gaucherovu chorobu) a hyperthyreoidismus.
Sérová hladina Ca a gamma globulinu
 • zvýšena
CT plic
 • nitrohrudní lymfadenopatie s predilekcí v horních a středních oblastech plic s perihilózní distribucí.
 • léze uložené v podél bronchovaskulárních svazků a lymfatických cév.
 • noduly
RTG plic a kostí
 • typické avšak nespecifické změny
 • na rtg plic jsou adenopatie v oblasti hilů  
Biopsie
 • např. svalová biopsie
 • nekaseifikované granulomy jsou typické, avšak nespecifické (lymfomy, mykobakterie a mykotická onemocnění)
Galiový scan  
 • indikace u pacientů s normálním či nejednoznačným RTG nálezem hrudníku a klinickým obrazem mimohrudní sarkoidózy
 • dále k určení místa mimohrudní biopsi u klinicky němých onemocnění
 • k rozlišení aktivního plicního onemocnění jako známky relapsu u pacientů s fibrotickými změnami
 • k určení aktivity před orgánovou transplantací.
PET scan
 • nedokáže odlišit sarkoidózu a lymfom
 • používá se pro diagnostiku a sledování srdeční sarkoidózy, kde má senzitivitu až 100 %, avšak při nízké specificitě (35 %).
 
 Diagnóza neurosarkoidózy je:

    možná   

 • klinický i obraz i zobrazovací vyšetření naznačují neurosarkoidózu
 • infekce ani malignita nebyly jednoznačně vyloučeny
 • není patologická verifikace procesu
  pravděpodobná
 • klinický i obraz i zobrazovací vyšetření naznačují neurosarkoidózu
 • infekce, malignita ij iné choroby byly vyloučeny
 • není patologická verifikace procesu
    definitivní
 • klinický i obraz i zobrazovací vyšetření naznačují neurosarkoidózu
 • infekce, malignita ij iné choroby byly vyloučeny
 • pozitivní histopatololgický průkaz
 
 • kortikoidy po dobu týdnů až měsíců (40mg/denně)
 • imunosupresiva (azathioprin, cyclophosphamid, cyclosporin
 
TOPlist