ETIOPATOGENEZE iCMP / VASKULITIDY
Polyarteritis nodosa

 
 • častěji postiženi muži 30-50 let
 • systémové zánětlivé onemocnění malých a středních cév
  • nejsou postiženy velké tepny ani kapiláry a venuly    [Stone, 2002]
 • postihuje nejčastěji kůži a klouby, ledviny, CNS i PNS a GIT
 • není postižen respirační systém
 
 • přesná patogeneza není známa, někdy asociace s hepatitis B a C či jinými revmatologickými chorobami
 • postiženy střední a malé tepny, proces začíná v intimě
 • nekrotizující zánět vede k tvorbě mikroaneuryzmat s možnou rupturou a krvácením či k tvorbě trombóz s infarzací tkáně
 • dle histologie rozlišujeme 3 stádia
  • akutní (polymorfonukleáry)
  • subakutní (mononukleáry)
  • chronické (fibrinoidní nekróza, trvorba aneuryzmat, trombotizace)
 

systémové příznaky (rozvoj během týdnů až měsíců)

 • zvýšená teplota až horečka, noční poty
 • úbytek na váze
 • únava, zhubnutí, bolesti svalů a kloubů

kožní projevy (40%)

 • erytémy a petechie
 • bolestivé podkožní noduly
 • livedo vascularis 
 • nekrózy kůže

postižení PNS (60%)

 • mononeuritis multiplex a distální polyneuropatie

postižení CNS (většinou pří delším trvání nemoci (po 2-3 letech)

 • CMP - infarkt/TIA, ICH či SAK
 • bolesti hlavy, encefalopatie, epileptické záchvaty
 • neuropsychiatrické příznaky (psychosa, deprese)
 • myelopatie (většinou z hematomu v důsledku ruptury aneuryzmatu)

postižení GIT

 • bolesti břicha, nauzea
 • krvácení do GIT
 • pankreatitida, cholecystopatie apod.

postižení ledvin (60%)

 • proteinurie, erytrocyturie
 • renální insuficience, renální hypertenze

kardiovaskulární příznaky (35%)

 • bolest na hrudi, palpitace, dyspnoe
 

Anamnéza a fyzikální vyšetření

Laboratorní vyšetřovací metody

 • FW, ↑CRP
 • normochromní anémie, eozinofilie, trombocytóza
 • HbsAg+, c-ANCA+ (30%)
 • ↑ urey/kreatininu
 • ↑ jaterních enzymů
 • likvor normální nebo s pleocytosou polynukleární

Angiografie

 • preferována DSA a to v případech, kdy cílová tkán není dostupná biopsii
  • CTA/MRA není dostatečně senzitivní s ohledem na velikost postižených tepen
 • typicky nález okluzí a aneuryzmat

► CT/MR mozku či míchy

EMG

Biopsie

 • svalu či nervu (vč. epineuria s cévami)
 • jater, ledvin, kůže
 
Diagnostická kritéria American College of Rheumatology (ACR)
(musí být přítomny minimálně 3 příznaky z 10
 • pokles hmotnosti o více jak 4kg
 • livedo reticularis
 • Testicular pain/tenderness
 • myalgie, slabost DKK
 • mononeuropatie nebo polyneuropatie
 • TKd > 90 mm/Hg
 • elevace urey / kreatininu
 • pozitivita HBsAg
 • arteriogram s nálezem aneuryzmat / okluzí viscerálních arterií
 • biopsie malé či středně velké arterie s nálezem infiltrátu polynukleárů
 
Diferenciace oproti MPA (mikroskopická polyangiitis)
 • vaskulitida arteriol, nevul a kapilár
 • pozitivita ANCA
 • postižení ledvinných a plicních arteriol
 
 • kortikosteroidy
  • remise až v 50%
 • v těžkých případech či případech nereagujících na KS:
  • cyklofosfamid 
   • pulzy methylprednisolonu + cyklofosfamidu 10–15 mg/kg v týdenních až měsíčních intervalech
  • methotrexat
 • terapie imunosupresivy vede k remisi u cca 90% pacientů
 • bez léčby je průběh fatální
 • při remisi je riziko relapsu ~ 60%/ 5 let
 
 
TOPlist