ETIOPATOGENEZE iCMP / VASKULITIDY
Primární angiitida CNS (PACNS)
Aktualizace 22.07.2019
 
 
 • obvykle rychle progredující až fulminantní zánět postihující malé tepny mozku a míchy
 • důsledkem je vznik infarktů, někdy v kombinaci s hemoragiemi (~10%) [Calabrese, 1997]
 • tíže postižení je různá - od relativně benigních forem až po fulminantní formy s vysokou mortalitou
 
 • etiopatogeneza je nejasná, předpokládá se spíše buňkami zprostředkovaná autoimunita
 • důsledkem je zánětlivé postižení cévní stěny, které způsobuje zúžení až okluzi tepen v kombinaci s trombózou
 
 • nejčastěji ve 4.-6. dekádě (popsány ale i  případy v 7 měsících věku i 78 letech)
 • častěji u mužů než u žen (7:3)
 • PACNS jako příčina iCMP je velmi vzácná (< 0.2% všech CMP)
 

PACNS je má variabilní průběh co se týče spektra příznaků, tíže i rychlosti progrese

 • průběh
  • je většinou progresivní s kumulací lézí CNS a zhoršujícím se deficitem
  • méně častý je remitentní (15%) či oligosymptomatický průběh (tzv. benigní PACNS)
 • příznaky
  • bolest hlavy (~ 60%)
  • kvalitativní i kvantitativní poruchy vědomí (~ 50%)
  • kognitivní deteriorace
  • epileptické záchvaty (~ 15%)
  • ložiskové příznaky
   • paréza, afázie, ataxie, poruchy senze apod
   • poruchy vizu (od nespecifických až po hemianopsie)
   • míšní příznaky  (~ 5-14%) [Calabrese, 1997]
 
 Kategorie PACNS dle klinického obrazu (může být i vzájemný přechod )
 • akutní/subakutní encefalopatie
 • relabující neurologický deficit
  • npodobuje RS, je ale pro RS netypická bolest hlavy a ev. epi záchvaty
 • rychle progredující vícečetné ischemie
  • progredující neurologický deficit a bolesti hlavy
  • může vést až k maligní nitrolební hypertenzi
 
 • PACNS nemá klinické známky postižení jiných systémů
 • při nálezu systémových příznaků je třeba zvažovat jiné vaskulitidy
  • rash, purpury, artritida ( polyarteritis nodosa nebo Churg-Strauss)
  • sinusitidy, plicní postižení (Wegenerova granulomatosa)
  • orální a genitální ulcerace, uveitis (Behcetova choroba)
  • lymfadenopatie a artritis (sarkoidóza)
 
Laboratorní vyšetření
 • může být mírná elevace FW
 • likvor
  • někdy iniciálně normální nález, v dalším průběhu bývá hyperproteinorhachie a mírná lymfocytární pleiocytóza (v 70-90%)
  • někdy pozitivní oligoklonální pásy
  • nutno vyloučit nádorové buňky, bakteriální či virový zánět
 • v rámci dif. dg. odběry na vaskulitidy
 Zobrazovací metody
 • angiografie (CTA/DSA)
  • segmentálních stenózy/okluze + ev. aneuryzmatické rozšíření cév malého a středního kalibru
  • ani DSA není pro PACNS specifická
  • senzitivita DSA je relativně nízká (do 30%), negativní DSA by měla při klinickém podezření na PACNS vést k indikaci biopsie
  • MRA není dostatečně senzitivní na detekci léze menších a středních tepen
 • CT mozku
  • nález nespecifický - infarktová ložiska a leukoareosa, ev. hemoragie
 • MR mozku
  • nález není pro PACNS specifický
  • nález infarktových ložisek (většinou vícečetných) - hyperintenzity v T2 a FLAIR
   • subkortikální i kortikální (dle typu postižených tepen) vč. léze periventrikulární bílé hmoty
  • bývá postkontrastní sycení lézí a leptomeningeální enhancement
  • opakovaná vyšetření umožňují sledovat dynamiku onemocnění (vč. DWI sekvencí)
 • PET/CT - průkaz zánětlivého postižení tepen   [Papathanasiou,2012]   [Berlit, 2010]
 
Vyloučení jiného onemocnění s obrazem vaskulitidy
 • systémová onemocnění, parainfekční a neoplastické syndromy (viz dif dg dále)
Biopsie
 • nejvyšší specificita, ale relativně nízká senzitivita (~30% falešně negativních nálezů)
  • v důsledku segmentálního postižení může být zachycen zdravý úsek
 • význam diferenciálně diagnostický, neboť umožní vyloučit onemocnění s podobnou klinickou a radiologickou manifestací
   
 • biopsie má obsahovat vzorek dury, leptomening, kortexu a bílé hmoty
 • pokud lze, tak provést biopsii z léze patrné na MR, jinak z frontálního nebo temporálního laloku nedominantní hemisféry
  • stereotaktická biopsie nebo kraniotomie (podobná výtěžnost)
 • histologický nález:
  • lymfocytární infiltráty s histiocyty a plazmatickými buňkami především v intimně a medii
  • detekce velkých buněk (giant cell) je častá, není ale podmínkou diagnosy
  • adventicie je ztluštělá, obsahuje zánětlivé buňky expandující do subarachnoideálního prostoru
 
 • paraneoplastická PACNS u Hodgkinovy choroby
 • CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy With Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy)
 • eklampsie
 • nezánětlivé vaskulopatie (např. FMD, Moya-Myoa)
 • herpes simplex encephalitis
 • meningovaskulární syfilis
 • neurosarkoidóza
 
► Antiagregační terapie
 • ASA nebo CLP
► Imunosupresivní terapie
 • kombinovaná imunosupresivní terapie, jejímž základem jsou kortikosteroidy
 • nejsou větší zkušenosti s IVIG, plazmaferézou ani s monoklonálními protilátkami (např.rituximab)
► Schéma č. 1
 • PREDNISON p.o. 1 mg/kg/d + CYCLOPHOSPHAMIDE 2mg kg/d
  • indukce remise (4-6 měsíců)
  • udržení remise (dalších cca 6 měsíců) - snižování prednisonu při stejné dávce CFA
Schéma č. 2
 
Indukce remise (9-12 týdnů)

SOLUMEDROL 3-5x 1g/d i.v.
poté
PREDNISON  p.o. 1mg/kg/d (ale max 60 mg/d)
Poté postupné snižování 5-10mg týdně do dávky 10mg/d

 +

CYCLOPHOSPHAMIDE tbl.
1.5-2 mg/kg/d
  (max. 200mg/d)
 

     
Udržení remise (10 měsíců)    
PREDNISON 10-20mg/den
(ev. alternace 5 a 10mg)
+ IMURAN (azathioprin) 2mg/kg/d
 
 • při akutním průběhu lze zkusit pulsní terapii CY (dávkování viz zde)
 • v případě toxických projevů AZA nebo CY, lze podat METHOTREXATE 10-25 mg týdně
► Intervenční výkon
 • malé zkušenosti, ve většině PTA studií byla cerebrální vaskulitida KI výkonu
 • při maligním průběhu lze zvážit PTA dominantní sympt. stenosy

Benign angiopathy of CNS (BACNS) is probably not a true vasculitis, but rather reversible vasoconstriction, and should be treated differently. Several case series showed good outcomes of prednisone, 1 mg/kg/d, for a short course (< 6 mo), along with calcium channel blockers such as verapamil, amlodipine, or nimodipine.[16] However, many authors now recommend only nimodipine, 60 mg every 4-8 hours for 4-12 weeks, without steroids.{{ Ref23} Some patients have resolved on no treatment.

In patients with presumed BACNS, a brain biopsy should be obtained in cases of questionable diagnosis, failure of medical management, and persistence of symptoms.

TOPlist