http://bjr.birjournals.org/content/80/957/757.figures-only

 

http://wegener.webnode.cz/news/o-co-vlastne-jde/

ETIOPATOGENEZE iCMP / VASKULITIDY
Wegenerova granulomatóza

 
 • nekrotizující a granulomatózní vaskulitida neznámé etiologie postihující respirační trakt, ledviny a případně i jiné orgány
 • postihuje především cévy malého kalibru
 • předpokládá se složka buněčná (s ohledem na tvorbu granulomů) i úloha autoprotilátek
  • ANCA protilátky jsou u většiny pacientů s WG
  • C-ANCA jsou namířené proti serinové proteináze PR3 a jsou důkazy pro to, že některými svými účinky se přímo podílejí na patogenezi onemocnění
 • neurologické komplikace postihující CNS jsou spíše ojedinělé (< 7%)
 
Iniciální fáze
 • chronická rýma, chronické sinusitidy, mediootitidy, mastoitidy
  • epistaxe
  • převodní poruchy sluchu
  • ev. až destrukce nosních chrupavek se vznikem tzv. sedlovitého nosu 
 • postižení  dolních cest dýchacích:
  • kašel,bolesti na hrudi
  • hemoptýza z typických nekrotizujících granulomů v bronších
Pozdější fáze
 • nespecifické celkové příznaky
  • úbytek hmotnost
  • intermit. febrilie
  • únavnost
 • postižení kožní
  • palpovatelná purpura
  • kožní ulcerace
 • postižení ledvin ( u 90% pacientů)
  •  rychle progredující glomerulonefritida (ANCA-pozitivní glomerulonefritida)
  • rychlý rozvoj renální insuficience
 • postižení jiných orgánů
  • oční (zánět rohovky s tvorbou vředů a s nebezpečím slepoty)
  • kloubní, svalové
  • pleuritidy, perikarditidy
  • GIT: průjmy, enterorhagie, bolesti břicha
 • postižení nervového systému
  • PNS (28%)
   • mononeuritis multiplex
   • polyneuritidy
   • kraniální neuritidy [Lowden,2009]
  • CNS (7%)
   • mikroinfarkty
   • CMP ischemické a hemoragické
   • encefalopatie
   • destrukce neurohypofýzy (diabetes insipidus)
   • infiltrace mening
 Grading choroby
 Lokalizovaná
pouze postižení horních a dolních dýchacích cest
 Časné systémové postižení
bez orgán či život ohrožujícího postižení
 Generalizovaná forma
forma ohrožující ledviny či jiný životně důležitý orgán
kreatinin/S < 500 umol/l
 Těžké postižení
forma ohrožující ledviny či jiný životně důležitý orgán
kreatinin > 500 umol/l
 Refrakterní WG progresivní onemocnění bez reakce na KS a cyklofosfamid
 
 
Laboratorní vyšetření
 • ↑CRP, FW, CIK, abnormity komplementu
 • anémie
  • normocytární, normochromní
  • někdy sideropenická v důsledku opakovaných krvácení do GIT nebo alveolů
 • někdy leukocytóza, trombocytémie
 • u části pacientů pozitivita revmatoidního faktoru (RF)
 • proteinurie, erytrocyturie
   
 • stanovení protilátek c- ANCA
  • senzitivita je vysoká (v počáteční fázi positivní u 50-60%, v generalizované až u 95%)
  • nejsou specifické - pozitivní i u  polyarteriitis nodosa, alergické granulomatózy a RA
  • hodnota diagnostická i k hodnocení efektu terapie (pokles hladin při úspěšné léčbě)
 • histologie
  • biopsie nosní sliznice
   • granulomy, nekrózy
  • renální biopsie
   • fokální až fokálně-segmentární glomerulonefritida
   • histologicky někdy průkazná vaskulitida drobných cév
   • záchyt granulomů či imunokomplexů je nízký
  • n.suralis
Zobrazovací metody
 • RTG paranasálních dutiny
 • RTG, HRCT plic
  • motýlovité zastření nebo uzlovitá zastínění  
  • ustupují po úspěšné terapii
 • CT, MR
  • ischemické změny kortiko-subkortikálně
  • zánětlivé zesílení dury   
  • granulomatosní změny v orbitě a PND 
 • Angiografie
 • Ultrazvuk
 • Endoskopie (vč. ev. biopsie)
 
 • v režii revmatologa a nefrologa
 1. Indukce remise
 1.1 Imunosupresiva
  Cyklofosfamid
 

SOLUMEDROL 3-5x 0.5-1g/d

poté

PREDNISON  p.o. 1mg/kg/d

 +

ENDOXAN (cyclophosphamide)

 • 15mg/kg á 2 týdny první 3 pulsy
 • dalších 3-6 pulsů á 3 týdny

nebo

 • 0.5-1g/m2 povrchu těla á měsíc po dobu 3-6 měsíců
  +
 
UROMITEXAN (amp/400mg)  i.v.
 • dávka 40% dávky cyklofosfamidu
 • podat 2 hodiny před a 4 a 8 hodin po podání CFM

 

 
PREDNISON  p.o. 1mg/kg/d  +

CYCLOPHOSPHAMIDE tbl.

1.5-2 mg/kg/d  (max. 200mg/d)
po dobu 3-12 měsíců (do remise)

dobrý efekt cyklofosfamidu až u 90% pacientů

Rituximab

 • alternativou k cyklofosfamidu je rituximab (MABTHERA)
  • chimerická monoklonální protilátka anti-CD20 IgG1 
  • indikována na základě studií RITXIVAS a RAVE (Rituximab in Antineutrophil Cytoplasmic Antibody ̶ Associated Vasculitis) 

SOLUMEDROL 3x 0.5-1g/d

poté

PREDNISON  p.o. 1mg/kg/d

+

MABTHERA (rituximab)

375 mg/m2 1x týdně po dobu 4 týdnů

 

Metotrexat

 • u lehčích, lokalizovaných forem s normálním kreatininem ev. při nesnášenlivost cyklofosfamidu
 •  

PREDNISON

 • p.o.  1mg/kg/d
 • ev. v úvodu SOLUMEDROL 3x 1g/d  a poté přechod na p.o.
+

  METHOTREXATE

 • 20-25 mg 1x týdně p.o.
 • KI u pacientů s ClCr < 50 mL/min 
  +
 

 ACIDUM FOLICUM 5-10mg/ 1x týdně p.o (viz zde)
neužívat v den, kdy je podáván metotrexát

 
 1.2 Plazmaferéza (PE)
 • pozitivita ANCA protilátek + akutní postižení ledvin (kreatinin > 500umol/l)  nebo hemoptýza
 • PE - 7x během 2 týdnů  á 60 mL/kg
 • současně pulsy ENDOXAN + SOLUMEDROL (viz výše)
 2. Udržení remise
 • minimálně 12-18 měsíců

PREDNISON
na začátku 1mg/kg/d
po měsíci snižovat na  15 mg/d

po 3 měsících lze již až na 10 mg/d

 + 

METHOTREXATE

 • 7.5-20 mg týdně p.o.
 • postupné snižování během 12-18 měsíců
 • KI u pacientů s ClCr < 50 mL/min 

nebo
 

IMURAN (azathioprin)
2mg/kg/den

 
 
 • závisí na míře postižení ledvin
 • při včasném nasazení terapie má onemocnění dobrou prognózu (limitující je postižení ledvin), 5 let přežívá 90% pacientů
 • neléčené onemocnění má špatnou prognózu: umírá až 70 % pacientů;
 • WG má sklon k relapsům, jsou časté, objevují se až u 50 % pacientů i několik let od diagnózy, často ve vazbě na infekci či snížení dávek kortikosteroidů
  • velké relapsy: pulzní metylprednison a cyklofosfamid
  • malé relapsy: zvýšení dávky udržovací léčby
 
 
TOPlist