ETIOPATOGENEZE iCMP / VASKULITIDY
Temporální obrovskobuněčná arteritida (Hortonova)

 
 • 2x častější u žen, postihuje převážně starší ženy > 50 let
 • roční incidence 17 / 100 000 osob nad 50 let , prevalence 223 / 100 000 v rozmezí 50 - 59 let  a 44,7 / 100 000 > 80 let
 • někdy výskyt v rámci polymyalgia rheumatica  (resp. obě jednotky jsou brány jako kontinuum jednoho patologického procesu, temporální arteritida je již známkou pokročilého zánětlivého procesu)
  • bolesti a ztuhlost proximálních svalů a trupu
  • zvýšená FW
 
 • jsou postiženy velké a střední arterie, dominuje postižení ACE
  • ACI a intrakraniální úseky dalších tepen jsou postiženy zřídka
 • histologicky jde o panarteritidu s tvorbou obrovskobuněčných granulomů, často v blízkosti porušené lamina elastica interna 
 • dochází též k nekróze hladké svaloviny cév, proliferaci intimy a trombóze
 • stěna cévy je infiltrována aktivovanými makrofágy a CD 4T lymfocyty (produkující Th - 1 cytokiny)
 • postižení cévy je segmentální, dochází k zúžení lumina cév  až k obliteraci
 
Systémové příznaky (v iniciální zánětlivé fázi)
 • z celkových příznaků dominují  nechutenství, pokles hmotnosti, horečka (~ 15%), noční pocení, schvácenost, deprese
 • bolest hlavy (40-90% pacientů)
 • elevace zánětlivých markerů
Lokální nález
 • artérie je zduřelá, palp. citlivá, mizí pulsace, mohou být hmatné uzly
 • kůže může být zarudlá, přecitlivělá
 • někdy je arteritida okultní a prvními příznaky jsou až bolesti hlavy a jednostranná slepota
   
Ischemické příznaky
 • postižení a.carotis externa
  • bolest hlavy
  • bolest při mluvení a žvýkání (čelistní klaudikace)
 • postižení a.ophtalmica, aa.cilliares, a.centralis retinae – infarkt n.opticus častěji než retiny 
  • ischemická neuropatie optiku (ION) →  viz zde
   • přední  x  zadní
  • amaurosis fugax
  • retinální vakovité exsudáty
  • obrny okohybných nervů
 • postižení ACI, AV
  • iCMP/TIA
 
Klinické vyšetření
 • lokální palp. nález popsán výše
Biopsie temporální artérie
 •   biopsii provést co nejdříve, ale nejpozdějí do 7 dní od záhájení kortikoterapie
 • doporučuje se excise min. 4 cm
 • nikdy nečekat při podezření na arteritickou ischemickou neuropatii zrakového nervu se začátkem léčby na výsledek histologie
 • výsledek biopsie může být falešně negativní (1/3 negativních - jde o segmentální proces)
  • bilaterální biopsie snižuje falešně negativní nálezy na cca 10%
 • v odůvodněných případech je nutno ji zopakovat, ev. provést na druhé straně
Vyšetření krve
 • ↑CRP, FW
 • ↑ interleukin-6
 • leukocytóza a anémie
 • vyšší IgG i IgM, někdy ANF
Ultrazvukové vyšetření a.temporalis superficialis
 • koncentrické zesílení stěny a.temporalis superficialis ("duplex halo")
 • může pomoci i při kontrole aktivity choroby (po kortikoidech dochází k regresi nálezu)  [Suelves, 2010]
CT/MR angiografie
 • často je nález negativní
 • ev. patrny stenózy karotid /aa.vertebrales
 • zesílení stěny tepen vč. aorty   
 • dilatace aorty
 

MR mozku a očnice

 • zesílení stěny a.ophtalmica, ev. lze detekovat i a.temp. superficialis (hlavně je patrné postkontrastní sycení stěny)   [Bley, 2005]     
 • po terapii dochází k regresi nálezu  
 
 Diagnostická kritéria
 V přítomnosti 3 z 5  kritérií je senzitivita ~ 93%
 • věk > 50 let (průměrný věk 69 let)
 • lokalizované bolesti hlavy
 • abnormita a.temporalis superficialis (zduření, palp. bolestivost, snížené pulsace)
 • ↑CRP,  FW (> 50 mm/h)
 • pozitivní biopsie (nekrózy, obrovskobuněčný infiltrát)
 • při důvodném klinickém podezření není vhodné s léčbou otálet, významných dg. kritériem se pak stane rychlá regrese subjektivních obtíží po zahájení kortikoterapie (u jiných autoimunitních chorob není úleva tak rychlá a výrazná)
 
 • při myalgiich polymyalgia rheumatica
 • vaskulitida jiné etiologie
  • např. Takayashova arteritida
  • polyarteritis nodosa
  • mikroskopická angiitida
 
1. Léčba základního onemocnění
 • trvání léčby se řídí klinickým obrazem a hodnotami CRP a FW
  • pokles FW bývá někdy rychlý, jindy je latence až 3-4 dny
 • léčbu zahájit co nedjříve
 • základem jsou kortikoidy, vzácně cyklofosamid
  • opatření při dlouhodobém užívání KS  viz zde
    

1.1 Bez vizuálních příznaků

 • PREDNISON
  • iniciální dávka 20-40mg denně po dobu 4-8 týdnů
  • detrakce 5 mg á 4 týdny na 10 mg denně
  • udržovací dávky 5 - 10 mg prednisonu denně po dobu 12 měsíců, pokud je pacient v remisi (20%) finální detrakce, jinak pokračování v léčbě
  • průměrná délka léčby 3 - 4 roky

 1.2 S vizuálními příznaky

 • PREDNISON
  • iniciální dávka 40-80mg denně 4-8 týdnů
  • poté postupná redukce dávky na 20 mg
  • dále jako u nekomplikované formy až na 5-10mg denně (ev. střídavě 5 a 10mg obden)
 • SOLUMEDROL (methylprednisolon)
  • zahájit  pulsní léčbou - 1000mg/d  po dobu 3-5 dní
   • současně podat H2 blokátory a KCl
  • poté přejít na p.o. medikaci (PREDNISON 40-80 mg/d)
 
 • pokud není kortikoterapie  tolerována, lze přejít na jinou imunosupresi (metotrexat, cyklofosfamid)
 • pacienti vyžadují dlouhodobu dispenzarizaci, někdy je vyžadováno doživotní užívání malé dávky kortikoidů
 
2. Prevence ischemických příhod
 • antiagregace (ASPIRIN 100mg denně)
TOPlist