https://www.medscape.com/viewarticle/914041_6

ETIOPATOGENEZE iCMP / VASKULITIDY
Systémový lupus erytematosus (SLE)

 
 • prototyp systémového autoimunitního onemocnění
 • začíná  často v mladém věku a vede většinou k závažnému orgánovému postižení (ledvin, mozku, srdce, kůže a pohybového systému)
 • k postižení CNS při SLE dochází u 60-70 % pacientů, pouze 7% je dáno vlastní vaskulitidou CNS, k CNS postižení může do­jít v kterékoli fázi choroby
 
 • prevalence v Evropě 20-30/100 000 ,  ženy: muži = 10:1
 • reprodukční věk
 • častý nález HLA-DR2 a -DR3
 

Spouštěcí mechanismus ?? (EBV, CMV, retroviry)
cytolýza virem napadené buňky
uvolnění DNA
imunitní reakce proti DNA
polyklonální aktivace B-buněk (hyperaktivace)
autoprotilátkami zprostředkované poškození tkání na základě:
zánětlivé odpovědi, vyvolané vzniklými imunitními komplexy
buněčné dysfunkce zprostředkované protilátkou (autoimunitní cytopenie)
vaskulitida/perivaskulitida malých arterií a arteriol v důsledku ukládání imunokomplexů /složených z DNA, anti-DNA, komplementu a fibrinu/
 
 

Příčiny cévního postižení CNS

 • vaskulitida  - u SLE  vzácná (~ 7%), spíše příčinou postižení PNS
 • akcelerovaná ateroskleróza [Stojan, 2013]
 • trombotické změny
  • infarkty v korových oblastech CNS, a to především v důsledku nezánětlivé vaskulopatie (proliferace endotelových buněk, fibrotizace, trombóza) malých tepen
  • trombóza žil vč. splavů
 CNS je velmi často postižen i v důsledku postižení jiných orgánů, může se rozvinout:
 • hypertenzní encefalopatie vč PRES syndromu
 • embolizace z chlopňových vegetací
 • hyper­koagulace v důsledku nefrotického syndromu
 • metabolická encefalopatie (při urémii, hypoxii, elektrolytové nerovnováze)
 • meningitida či mozkový absces při infekci
 
Příznaky z nervového systému

► Difuzní postižení

 • kognitivní poruchy až po demenci
 • akutní delirium
 • anxieta
 • psychotické projevy a deprese (10%)
 • epilepsie (15-30%)
 • bolesti hlavy

→ neuropsychiatrické syndromy u SLE

► Fokální postižení

 • postižení CNS
  • iCMP
  • IC krvácení vč. SAK
  • trombóza žil a splavů
  • vzácně i transverzální myelitida
 • postižení periferního nervového systému
  • kraniální neuropatie
  • mononeuropatie (samotná či multiplex)
  • plexopatie
  • polyneuropatie vč. sy Guilllain-Barré
  • vzác­ně myastenie či Lambert-Eatonův syndrom
  • autonomní poruchy
Příznaky mimo nervový systém

► Celkové příznaky

 • horečka, slabost, úbytek hmotnosti, lymfadenopatie

►Svalové a kloubní potíže

 • polyartritida, myozitida

Srdce

 • perikarditida, myokarditida
 • Libman-Sacksova endokarditida 
 • vaskulitida koronárních arerií

►Plíce

 • pleuritida
 • akutní lupusová pneumonitida
 • chronická difúzní intersticiální pneumonitida

► Kožní změny

 • motýlovitý exantem 
 • diskoidní lupus 
 • fotosenzitivita
 • oronazální ulcerace, sekundární Raynaudův sy
 • postižení kůže na hlavě s jizevnatou alopecií 

►Ledviny

 • glomerulonefritida
 • nefrotický sy

►Hematologické projevy

 • anémie, leukopenie, trombopenie

Kloubní projevy

 • artralgie, migrující polyartritida
 

Laboratorní testy, používané k hodnocení aktivity SLE, nejsou u postižení CNS dostatečně informativní

Krevní testy
►Zánětlivé parametry
 • FW, CRP,  fibrinogen, α i γ globuliny, CIK
 • C3, C4, ceruloplasmin
►Krevní obraz
 • anemie
 • leuko- a lymfopenie
 • trombopenie
►Autoprotilátky    
 • anti dsDNA (specifické pro SLE)
 • ANA (ENA panel)
  • anti Sm
  • anti SSA, SSB
  • anti ribonukleoprotein (RNP)
 • antifosfolipidové protilátky (u 30-50% pacientů se SLE)
  • LA a ACLA  (nález spojen s vysokým rizikem trombózy)
  • anti-β2-glykoprotein I (anti-β2GPI)
V rámci dispenzarizace se doporučují kontroly á 3 měsíce
(minimálně anti dsDNA, urea, kreatinin, analýza moči, KO)
 
Likvorologické vyšetření
Vyšetření mozkomíšního moku je důležité, ale jasná patologie jen asi u ½ nemocných s neuropsychiatrickým SLE
 • mírné zvýšení celkové bílkoviny
 • mírná pleocytóza
 • průkaz autoprotilátek
  • protilátky lze najít v séru i likvoru, kam se nejspíš dostávají porušenou HEB (díky postižení cév),  nelze vyloučit ani jejich intra­tekální produkci - ANA, ds-DNA, ENA (antiSm, SS-A, SS-B), LA, ACLA
 • zvýšené hladiny imunoglobulinů
 • vzácně i přítomnost oligoklonál­ních pásů (ty často mizí po úspěšné terapii steroidy)
Zobrazovací metody
 • CT - ischemická ložiska či mozkové krvácení (ev. i SAK)
 • MR - vícečetné léze kortikální, často i klinicky němé
 • PET a SPECT - poruchy metabolismu i poruchy krevního zásobení
EEG, neuropsychologické vyšetření
 
 
Kritérium
Definice
1. Motýlovitý exantém
 • není přítomen nasolabiálně
2. Discoidní rash  
3. Fotosenzitivita  

4. Vředy v dutině ústní

 • v dutině ústní či nasofaryngu
 • často nebolestivé
5. Artritida
 • nonerozivní artritida, postihující alespoň 2 klouby
6. Serositida
 • pleuritis nebo
 • pericarditis
7. Nefropatie
 • proteinuria >0.5 g/day
 • erytrocyty, hemoglobin v sediment
8. Neurologické příznaky
 • neprovokované záchvaty (při absenci jasné vyvolávající příčina jako např urémie apod)
 • psychóza (při absenci jasné vyvolávající příčina jako např urémie apod)
9. Hematologické poruchy
 • hemolytická anémie s retikulocyty
 • leukopenie < 4000/mm3 ≥ 2x
 • lymfopenie  < 1500/mm3  ≥ 2x
 • trombocytopenie < 100,000/mm3
10. Imunologické poruchy
 • anti-DNA
 • anti-Sm (ENA)
 • antifosfolipidové protilátky
  • ACLA IgG nebo IgM
  • LA
11. Pozitivní antinukleární protilátky (ANA)  
Dg SLE pří výskytu 4 příznaků (ať již simultánně či sériově)
(dle American College of Rheumatology. 1997)
 
Nutná multioborová spolupráce
 
► Symptomatická terapie
 • standardní léčba projevů a komplikací SLE
► Prevence CMP
 • primární prevence: ASA
 • sekundární prevence (high-risk):
► Léčba základního onemocnění
 • biologická léčba DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs):
  • rituximab
   • off-label indikace, rescue terapie při selhání jiných postupů
  •  IVIG
   • léčba u akutní exacerbace
 • nebiologická léčba DMARDS:
  • cyklofosfamid, metotrexát, azathioprin (IMURAN), mycofenolát (CELLCEPT), cyklosporin
 • nesteroidní antiflogistika (NSAIDS)
  • ibuprofen, naproxen, diclofenac
 • kortikosteroidy
  • methylprednisolon (SOLUMEDROL)
   • pulsní léčba u akutní exacerbace
  • prednison
   • při dlouhodobé léčbě nutná prevence osteoporózy- např. Caltrate PLUS 1-0-1 nebo  Kombi-Kalz  1000/880 1-0-0
 • antimalarika
  • hydroxychloroquine (PLAQUENIL)
 
TOPlist