http://bjr.birjournals.org/content/80/957/757.full

 

https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.344135028

 

ETIOPATOGENEZE iCMP
Vaskulitidy

 
 
 • záněty pojiva a vaskulitidy jsou velmi heterogenní skupinou chorob, kde je CMP jen jedním z  projevů choroby nebo její komplikací
 • jsou relativně vzácné, zodpovídají za <3% iCMP u pacientů mladších 50 let [Ferro, 1998]
  • rutinní testování v neselektované skupině pacientů s ICMP není přínosné
 • diagnostickým problémem jsou především situace, kdy CMP je první manifestací choroby
  • přesná diagnosa je často problematická i navzdory podrobnému vyšetření (vč. likvorologického vyšetření a mozkové biopsie)
    
 • společným znakem je zánětlivé postižení cévní stěny, které způsobuje:
⇒  zúžení až okluzi tepen
⇒  vznik nástěnné trombózy s možnou embolizací
⇒  rupturu tepny s krvácením
 
  Patogenetické mechanismy u vaskulitid
 • imunopatologická reakce IV. typu
  • T lymfocyty a monocyty
  • např. velkobuněčná arteritis temporalis, Takayasuova arteritida
 • autoprotilátky
  • přítomnost autoprotilátek c-ANCA je spojena s Wegenerovou granulomatózou
 • imunokomplexy
  • u většiny sekundárních vaskulitid
  • v postižených tkáních lze prokázat depozita imunokomplexů a C3 složky komplementu
  • např. polyarteritis nodosa, SLE
 
 • existují různé klasifikace dle rozdílných hledisek
 • níže uvedený přehled vaskulitid není kompletní, pozornost je věnována především těm, které mají vztah k CNS
 I. Primární vaskulitidy
 
 II. Sekundární vaskulitidy
 • vaskulitidy spojené s nádorovým onemocněním
  • lyfomy
  • maligní histiocytóza
  • neoplastické meningitidy
 
 
 
 • celkové příznaky
  • hubnutí, horečky, únava, artralgie, myalgie
 • plíce
  • hemoptýza, kašel, dušnost, astma, infiltráty na plicích
 • ORL
  • sinusitidy, otitidy, hluchota
 • kůže:
  • purpura, pyodermie, nekrózy
 • oční:
  • uveitidy, iridocyklitidy, episkleritidy
 • nervový systém:
  • polyneuropatie, mononeuropatie, epileptické paroxysmy, encefalopatie
  • cévní mozkové příhody (ischemie, hemoragie)
 • ledviny:
  • renální hypertense
  • proteinurie, erytrocyturie
  • renální selhání
 
Průběh Příznaky postižení CNS
 
Bolest hlavy
 Akutní / Subakutní
Záchvaty
 
Stroke-like epizody
Subakutní
CMP
 
Encefalopatie s kognitivní poruchou
Relabující - remitentní
Extrapyramidové poruchy (chgorea, myklonus)
 
Poruchy zrakového nervu
 
Kraniální neuropatie
 
Na vaskulitidu je třeba pomýšlet u nemocných s absencí tradičních vaskulárních rizikových faktorů, projevy systémového onemocnění a suspektním nálezem na zobrazovacích metodách. Diagnóza je postavena na anamnéze, klinickém obraze a paraklinických vyšetřeních (kromě CNS je třeba pátrat i po postižení dalších systémů)
► Laboratorní vyšetření
 • zánětlivé parametry (↑CRP, ↑FW)
 • imunologické vyšetření
  • CIK, komplement, RF
  • p-ANCA, c-ANCA
  • anti dsDNA
  • anti ENA)
   • anti Sm/ RNP (ribonukleoprotein)
   • anti SSA, SSB
   • ani-Scl-70
   • anto Jo-1
  • antifosfolipidové protilátky
   • LA
   • ACLA
   • anti-β2-glykoprotein I (anti-β2GPI)
 • krevní obraz - normochromní anemie, leukocytóza
 • vyšetření CSF
  • pleocytosa (nečastěji lymfocytosa]
  • proteinorhachie (~ 50-80%)
  • průkaz okligoklonálních pásů - OCB (~ 50%)
 • lab. nálezy vyplývající z postižení orgánů (např. proteinurie, erytrocyturie)
► Zobrazovací metody
 • rtg (plíce, paranazální dutiny apod)
 • CT/MR angiografie, DSA  
  • typické je segmentální, multifokální postižení, časté je střídání zúžených a rozšířených úseků
  • až 20% (dle některých autorů až 40%) vaskulitid může mít negativní angiografický nález v důsledku postižení malých tepen
 • CT, MR
  • MR přínosnější, změny ale často nespecifické - často vícečetné ischemické léze T2 hyperintenzní jak kortikálně, tak v bazálních gangliích a periventrikulární bílé hmotě 
  • někdy bývá zesílení dury (např. u Wegenerovy granulomatosy) 
  • špatná korelace s vaskulárním nálezem, MR může být i zcela negativní při prokázané vaskulitidě  [Alhalabi, 1994]
 • FDG PET/CT 
► Biopsie
 • provést z postižené oblasti nedomintantní hemisféry, ev. polu T laloku nedominantní hemisféry
 • odebrat i leptomeningy (vyšší záchyt změn)
 • senzitivita vyšetření ~ 70%  [Alrawi, 1999]
 • morbidita biopsie <2%
 • význam i v dif. dg.
  • v jedné studii ve 36% zjištěna vaskulitida, v 25% negativní nález, v 39% jiná etiologie (lymfom, SM, infekce)  [Alrawi, 1999]
 
 
Podrobněji u jednotlivých vaskulitid
 1. Indukce remise
 • kortikoidy -  pulsní i.v., perorální (SOLUMEDROL, PREDNISON)
 • imunosupresiva
  • pulsní CFA (ENDOXAN)
  • po. CFA (CYCLOPHOSPHAMIDE)
 • plasmaferéza
 • intravenózní imunoglobuliny
 • monoklonální protilátky
  • rituximab (MABTHERA)
2. Udržení remise
 • p.o. kortikoidy  (PREDNISON)
 • imunosupresiva
  • azathioprin (IMURAN)
  • MTX (METHOTREXATE)
  • mykofenolat (CELLCEPT)
 
TOPlist