Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

ETIOPATOGENEZE iCMP / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE
Přehled nezánětlivých vaskulopatií
 
 
 

ETIOPATOGENEZE iCMP / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE
Fibromuskulární dysplázie (FMD)

 
 • většinou sporadické, výjimečně dědičné, onemocnění tepen středního kalibru
  • karotidy  a vertebrální tepny
  • renální tepny (až 75%)
  • splanchnické tepny (zřídka)
 • u ~ 1/3 pacientů  vícečetné tepenné postižení
 
 • fibrózní zesílení arteriální stěny (intimy, medie i adventicie) vedoucí ke segmentálním stenózám
 • v 80 % jsou postiženy ženy středního věku
 • FMD disponuje k rozvoji intrakraniálních aneuryzmat a tepenných disekcí
  • u pacientů s disekcí je vhodné vyšetřit i renální arterie

 • stenóza renální tepny vede k renovaskulární hypertenzi (aktivací RAAS)
 • stenózy krčních a mozkových tepen jsou často asymptomatické, ale mohou vést k TIA/iCMP (přímo nebo ev. v rámci disekce)
   
 • diagnóza FMD je angiografická
  • dysplastické úseky tepen mají růžencovitý charakter podmíněný střídáním stenotických a pseudoaneuryzmatických deformit (string of beads)
 
 • u postižení kčních mozkových tepen se většinou postupuje konzervativně (kontrola TK, antiagregancia)
 •  při selhání léčby či významné stenóze lze provést stenting
 • u  renovaskulární hypertenze je indikována PTA/STNT a.renalis
  • RAA systém zajišťuje vazokonstrikcí dostatečný glomerulární tlak
  • ACEI by vedly k hypoperfúzi leviny a její nedostatečné funkci

ETIOLOGIE iCMP / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE
Amyloidní angiopatie

 
 • onemocnění vy­sokého věku
 • vzácné familiární formy (island­ský a holandský typ) postihují i mladší osoby
 • AA je zodpovědná  za ~ 2-10% primárních IC krvácení (30-70% lobárních hematomů u starších pacientů)  [Chao, 2006]
 
 • uloženiny amyloidu v malých a středně velkých mozkových tepnách, aniž by se vyskytovala systémová amyloidóza
 • je jistá spojitost s ty­pickými Alzheimerovými změnami, jako jsou neuri­tické plaky a neurofibrily
 

 • opakovaná lobární krvácení,  SAK na konvexitě, IVH
 • arteriolopatie s leukoareosou,  recidivující ischemické CMP
 • v pokročilé fázi rozvoj demence

 • definitivní dg může být založena pouze na bioptickém nálezu
 • u starších pacientů s nálezem dvou nebo více lobárních krvácení se současnými mikroangiopatickými změnami v MR obrazu je však vysoce pravděpodobná
   
 • na MR typicky nacházíme:
  • lobární krvácení (často vícečetná)
  • superficiální kortikální siderosa (SCS) a subarachnoidální siderosa (SAS)
  • leukoencefalopatii (v důsledku mikroangiopatie)
  • mikrohemoragie (MR GRE/SWI) - nemusí být vždy  [Alexander, 2013]
 
 • kauzální léčebné možnosti neexis­tují
 • antiagregační a antikoagulační léčba zvyšuje riziko kvácení [Biffi, 2010]
 

http://radiographics.rsna.org/content/26/5/1517.full

 

TOPlist