ETIOPATOGENEZE iCMP / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE
MELAS
(Syndrom mitochondriální encefalomyopatie,  laktátové acidosy a „stroke-like“ epizod)

 
 • multisystémové mitochondriální onemocnění
 • manifestace na konci první životní dekády (široké rozmezí 2 -40 let)
 • popsáno několik 9 mutací asociovaných s MELAS, zatím šlo vždy o bodovou mutaci
 • většina případů vykazuje maternální dědičnost, avšak zřídka lze nalézt u více než 1 člena rodiny plně rozvinutý MELAS
 • histopatologické vyšetření mozku prokazuje spongioformní encefalopatii
 
 • "stroke-like" epizody před 40. rokem života
 • encefalopatie (epi záchvaty a/nebo demence)
 • mitochondriální myopatie s laktátovou acidózou a/nebo "rag­ged-red" vlákny

        Pro potvrzení diagnózy je vyžadována přítomnost alespoň dvou ze tří pomoc­ných kritérií:

 • normální časný vývoj
 • periodická cefalea
 • periodické zvracení
 
Kromě uvedených kardinálních klinických příznaků, nutných ke stanove­ní diagnózy, se vyskytuje řada dalších příznaků:

myopatie 

 • svalová slabost včetně oftalmoplegie charakteru progresivní zevní oftalmoplegie (PEO) 
 • intolerance svalové zátěže

encefalopatie

 • nejčastější jsou záchvaty bolestí hlavy se zvracením migrenózního charakteru (90 %)
 • epilep­tické záchvaty (85 %)
 • "stroke-li­ke" epizody jsou často provázeny bolestmi hlavy i epileptickými záchvaty
  • klinicky hemiplegie, koro­vé zrakové defekty charakteru hemianopsie či korové slepoty
  • připomínají ischemické cévní příhody, ale lokalizačně neodpovídají teritoriu jednotlivých mozkových arterií
  • zrakové pří­znaky jsou obvykle první fokální manifestací a objevují se typicky před 40. rokem života
 • ve více než polovině případů dochází k mentální re­tardaci až demenci
 • hypakúza (25%)
 • encefalopatie může být zhoršena valproátem, který je používán jako antiepileptikum či k profylaxi migrény, může se také manifestovat po horečnatém onemocnění!

systémové příznaky

 • malá postava
 • pigmentová degenerace sítnice
 • kardiomyopatie
 • diabetes mellitus
 • hirsutismus
 • nefropatie
 
► Biochemické vyšetření
 • zvýšená kli­dová hladina laktátu či dochází k jejímu často dramatickému zvýšení po zátěži
 • enzymatická analýza enzymů respiračního řetězce prokazuje defekt kom­plexu I či kombinovaný defekt více komplexů
 • zvýšená bílkovina v mozkomíšním moku (obvykledo 1g/l).
 • známky hepatopatie / nefropa­tie
Screening na mutace mtDNA je možné provést z krevních leukocytů či ze svalové tkáně
 
► Svalová biopsie
 • histochemické vyšetření svalů ukáže při barvení SDH a trichromem ty­pická "ragged red" vlákna
 • na rozdíl od KSS a MERRF jen minimum vláken je COX negativních
 • dalším specifickým histochemickým znakem MELAS jsou SDH pozitivní cévy, což je podmíněno proliferací mitochondrií v těchto cévách
 • ultrastrukturální vyšet­ření potvrdí proliferaci mitochondrií a morfologické abnormality mitochond­rií, obsahující občas parakrystalické inkluze.
► Pomocné metody
 • EKG může ukázat známky preexcitace či částečného srdečního bloku. Ty­to změny jsou mnohem méně časté než u KSS a nedochází ke kompletnímu bloku.
 • EMG -  myopatický obraz
 • CT / MR mozku 
  • ložiskové změny nerespektující cévní teritoria, po­stihují predilekčně zadní část mozku (parietotemporálně a parietookcipitálně)
  • mozková atrofie
  • kalcifikace v BGG, hlavně u starších pacientů (50%)
   
 
 • jiné příčiny cévní mozkové příhody u mladého jedince do 40 let věku
 • jiné mitochondriální poruchy
  • MERFF
  • Kearn-Sayre
 • vaskulitidy
 • CADASIL (subkortikální léze a T laloky)
 • MELAS je často diagnostikován jako migréna, zejména bazilární, hemi­plegická či s prolongovanou aurou

 • diferenciální dg kalcifikací na CT  
  • vrozené
   • MELAS
   • pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN) -  Hallervorden-Spatz
   • m.Fahr
  • endokrinní
   • (pseudo)hypoparathyreoidismus
   • hyperparathyreoidismus
  • infekce (TBC, neurocysticerkosa, toxoplazmóza)
  • toxické vlivy (otrava olovem, chemo/radioterapie)
  • perinatální hypoxie
 
 • účinná léčba není obecně známa
 • popisován částečný efekt koenzymu Q10, riboflavinu
 • slibné výsledky ukazuje L-arginin 4x1g/d   [Koga, 2006]  [Lekoubou, 2011]
  • dávkování se upravuje dle hladin argininu (ref. interval 45-130 umol/l)
 • epileptické záchvaty re­agují příznivě na antiepileptika (CAVE valproátová encefalopatie)
 • část postižených matek je neplodných
 
 • jde o progredující onemocnění, ke zhoršení dochází po "stroke-like" epizo­dách
 • prognóza je variabilní, ke smrti může dojít již v prvních životních de­kádách, zejména při časné klinické manifestaci
 • příčinou smrti bý­vá kardiopulmonální selhání či status epilepticus
 
TOPlist