ETIOPATOGENEZE iCMP / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE
Postradiační vaskulopatie

 

Pacienti po RT hlavy a krku by měli být pravidelně sledováni pomocí UZ k včasné detekci stenookluzivního karotického postižení. Při průkazu postižení by měla být zahájena profylaktická antiagregační terapie a zvážen rekonstrukční výkon (CEA/ PTA)

 
 • radiační terapie (RT) je důležitou součástí léčby primárních a metastatických nádorů
 • mozek i mícha mohou být radiací zasaženy také při léčbě tumorů krku, hlavy, nádorů plic, prsů, lymfomů nebo jiných orgánů v blízkosti

Vaskulární poranění

 • radiací poškozená tkáň má v akutní fázi porušenou HEB    vazogenní edém
 • chronické následky postihují vaskulární endotel, tvoří se ektazie, teleangiektazie, stěna cév se postupně irreverzibilně mění, tvoří se fibrotizace a hyalinizace s následnými trombózami, infarkty a nekrózami (pozdní následky)
 • významná poradiační karotická vaskulopatie (jako pozdní následek) se objevuje při radioterapii nádorů v ORL oblasti

Poškození glie a bílé hmoty

 • nejdříve oligodendrocytů, jelikož neurony jsou relativně méně citlivé
 • dochází ke ztrátě celulární komponenty, primárně bílé hmoty a z toho plyne redukce objemu mozku, v MR obraze nacházíme leukoencefalopatii
 
Dělení postradiačnícho postižení CNS dle časového průběhu
   Akutní  (< 14 dní po ozáření)
 • bolest hlavy, nauzea, zvracení, teploty, porucha vědomí
 • zhoršení dřívější ložiskové symptomatiky
 • ev. až kónusové projevy či smrt
 • předpokládá se edém mozku s poruchou HEB.
 ►  Časné (early delayed)  (2 týdny až několik měsíců)
 • bolest hlavy, somnolence
 • zhoršení původního ložiskového neurologického deficitu
 • na CT/MR  je edém v ozařované oblasti
 ►  Pozdní (několik měsíců až několik let)
 • pozdní encefalopatie difuzní 
  • demyelinizační změny, postižení kapilárního endotelu
  • kognitivmí dysfunkce až progresivní demence, apraxie a inkontinence
  • na MR je nález atrofie a difuzní změny bílé hmoty  
 • fokální nekróza 
  • ložiskové, většinou progredující příznaky
  • při ozařování pro primární mozkové nádory je podezření na recidivu tumoru
  • na MR mozku bývají kontrastně ohraničené léze s okolním edémem. Rozlišení proti tumoru nebo metastázám je někdy obtížné - někdy pomůže biopsie nebo PET
    
 • cerebrovaskulární postižení (poradiační vaskulopatie)
  • stenózy/okluze velkých a středních cév extra i intrakraniálních na podkladě akcelerované aterosklerózy
   • typicky po ozařování nádorů v ORL oblasti
   • někdy i s tvorbou aneuryzmat
   • asymptomatické   x   manifestace ischemickými cévními příhodami
  • moya-moya syndrom [Bitzer, 1995]
   • u mladých nemocných a dětí při ozáření oblasti sifonu (např. pro kraniofaryngeom)
  • mikroangiopatie s obrazem subkortikálního ischemického postižení
 
CT/MR mozku
 • specifickým nálezem je především rozsáhlá leukoencefalopatie
 • často symetrické hyperintenzní změny v T2 sekvenci
Neurosonologické vyšetření
 • časté je výrazné bilaterální postižení ACC
  • především po radioterapii v ORL oblasti
 • poradiační stenózy jsou často těžké a postihují delší úseky
 • v B modu dominují nekalcifikované pláty s hypoechogenními ložisky uvnitř plátu   [Lam, 2012]
CT-angiografie/MR-angiografie
 • detekce výše uvedených vaskulárních změn extra/intrakraniálně
 • patognomický je fokální výskyt stenóz v ozařované oblasti a chybění patologie v ostatních úsecích
 • antiagregancia, statiny
 • u extrakraniálních stenóz zvážení CEA nebo spíše PTA
 
TOPlist