AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE
Tranzitorní ischemická ataka (TIA)
Aktualizace 12.11.2014
 
 
 • stanovení incidence a prevalence TIA je obtížné pro nejednotná kriteria, lze předpokládat podhodnocení
 • i přes zdánlivě mírný průběh je TIA závažným prediktorem následného mozkového infarktu a smrti
  • po TIA je riziko rekurence iCMP 8% v 1.týdnu, 11.5% v 1.měsíci a 17.3% ve 3 měsících [Coull, 2004]
  • až 17% recidiv ve stejný den jako TIA)
 • důraz je v současnosti kladen na urgentní došetření etiologie a rychlé zahájení terapie
  • především u TIA do 48h je třeba diagnosticky i terapeuticky postupovat stejně jako u akutního mozkového infarktu


[Coull, 2004]

 •   původní definice TIA (náhlý fokální neurologický deficit trvající < 24h, předpokládaného vaskulárního původu) je obsolentní
  • asi 30-50% s dg TIA má nález infarktu na MR DWI
  • při trvání TIA >30min je MR DWI pozitivní ve více než  60-70% případů
 • diskutabilní je skutečná praktická potřeba přesně definovat hranici mezi TIA a minor stroke  mimo klinické studie
 Nová definice TIA  [Albers, 2002]

Krátkodobá porucha neurologických funkcí způsobená nedokrevností mozku nebo sítnice s klinickými symptomy trvajícími obvykle < 1h,  pokud není důkaz o přítomnosti mozkového infarktu
 
 • TIA - krátké trvání příznaků (většinou minuty, max. 24h) s negativním zobrazením na DWI
 • mozkový infarkt - pozitivní zobrazovací vyšetření (MR DWI) a/nebo přetrvávající klinické příznaky > 24h  (nemusí být zobrazovacími metodami detekován, diagnosa je pak klinická)
 • symptomatický
  • příznaky trvalé (může být i negativní zobrazení)
  • příznaky přechodné
 • klinicky asymptomatický
Pacient 75 let s krátce trvající levostrannou hemiparesou.
Dle staré definice TIA, dle nové definice mozkový infarkt s přechodnými klinickými příznaky
 • náhlý počátek
 • rychlé odeznění příznaků (v řádu minut)
 • obvykle ložiskové symptomy jako u infarktu, pouze trvání v řádu minut až desítek minut
  • typicky hemiparéza
  • hemihypestézie
  • poruchy řeči (fatická porucha, dysartrie)
  • poruchy visu (hemianopsie, monokulární slepota - amaurosis fugax)
  • ataxie, dysmetrie
  • vestibulární syndrom
 • celkové příznaky (slabost, pocit na omdelní, zmatenost)  nejsou pro TIA typické, uplatňují se v dif dg.
 
 • důraz je kladen na rychlost pro vysoké riziko recidivy a vzniku infarktu
 • vzhledem k často již negativnímu neurologickému nálezu je pro diagnózu zasadní pečlivě odebraná anamnéza a s tím související dif. dg.
 • zasadní je odlišení jiných stavů než TIA ("stroke mimics" )
 • podobně jako u iCMP nás některé další okolnosti navedou na etiologii příhody
  • anamnéza palpitací, arytmií, chlopenních vad spolu s příznaky z různých povodí nás nasměrují na kardiální etiologii (TOAST 2)
  • uniformní opakované ataky spíše svědčí buď o patologii na úrovni periferních tepen (větve Willisova okruhu, arterioly) nebo jiné etiologii

 Koho akutně hospitalizovat?

 • indikace k hospitalizaci se odvíjí od:
  • aktuálního zdravotního stavu
  • latence s jakou je pacient po TIA vyšetřen
  • možnosti organizačního zajištění potřebných vyšetření v co nejkratším termínu
 • ideální  by bylo hospitalizovat všechny pacienty s TIA do 24-48 hodin, což by zajistilo rychlou diagnostiku i terapii. Problémem je ale vysoká cena a omezená lůžkové kapacita
 • hospitalizovat  alespoň  pacienty se zvýšeným rizikem dle ABCD2 score, ostatní co nejdříve řešit ambulantně (v zahraničí řešeno cestou TIA clinics)
 • publikováno bylo i nové score ABCD3-I, které dále zlepšuje detekci pacientů s vysokým rizikem  [Song, 2013]
  • přidána byla položka opakovaná TIA (Dual TIA) a dále výsledky zobrazovacích vyšetření (I-Imaging -  DWI, stenosa ACI > 50%) - vše po 2 bodech
  • maximum je 14 bodů
  • zatím validizace jen na asijské populaci
 Přehled diagnostických metod v akutním stádiu
 • anamnéza
 • základní klinické interní a neurologické vyšetření
 • CT/MR mozku (ideálně v akutním stadiu DWI)  (AHA/ASA 2013 I/B)
 • neurosono ev. CTA/MRA (akutně u recentní TIA) pacientů     (AHA/ASA 2013 I/A)
 • laboratorní vyšetření (lipidy, screening DM apod.)
 • EKG (vč ev. prolongované monitorace)
 • TTE+ ev. TEE srdce
 • ev. EEG při dif dg rozpacích

  →  etiologická dif. diagnostika zde

 
 • zahájení terapie ihned
 • nižší riziko infarktu u pacientů vyšetřených a zaléčených týž den ve srovnání se standardním postupem (EXPRESS trial
 • antiagregancia či antikoagulancia → viz zde
 • antihypertenziva při TK > 135/85, preferenčně ACEI  → léčba hypertenze
 • statin (simvastatin 40 mg nebo rosuvastatin 20 mg) → statiny více zde
 • ev. CEA mezi 2.-14.dnem
  • ultračasná preventivní CEA (<2 dny) se zdá být spojena s vyšším perioperačním rizikem CMP
  • delší odstup možná umožní nástup účinku antiagregace a statinu se stabilizací plátu ev. nasedajícího trombu [Kennedy, 2012]
 • léčba dalších riizkových faktorů
 • i po TIA se může rozvinout posttraumatický stresový syndrom s depresemi či anxietou [Kiphuth, 2014]
  • ev. včas nasadit anxiolytika či antidepresiva
 
TOPlist