DOPLŇKY
Kolaterální mozková cirkulace

 
 
 • rozvoj mozkového infarktu  je významně ovlivněn stavem kolaterální cirkulace mozku
 • akutní uzávěr tepny vede ke změně tlakových gradientů a tato změna vede za příznivých anatomických poměrů k otevření kolaterál
 • dobře rozvinuté a funkční kolaterály mohou přechodně nahradit funkci okludované tepny, čímž výrazně zlepšují prognózu pacienta s akutní ICMP
 
 
Funkční klasifikace
 • primární kolaterální systém
  • existující anastomózy, které bezprostředně mění a směrují krevní tok do ischemické oblasti
  • patří sem hlavně tepny Willisova okruhu - např. při okluzi ACI dochází k obrácení toků v ACoA nebo ACoP
 • sekundární kolaterály
  • mohou být v době iktu rovněž vytvořeny, ale jejich plná funkčnost, event. jejich vytvoření vyžadují určitý čas (nábor) - jedná se o systém záložní
  • patří sem leptomeningeální anastomózy ( LMA)
Anatomická klasifikace

 

 • extrakraniální kolaterální systém
  • a.subclavia → ACE (přes tr. thyreocervicalis a a.thyreoidea inf. a sup.)
  • a.subclavia → AV (tr. thyreocervicalis → svalové větve → AV)
  • ACE → ACI (a.facialis / a.maxilaris/temporalis superfic. → ophtalmica → sifon)
  • ACI → ACI (ACA → ACoA)
  • ACE → AV (a.occipitalis → svalové větve → AV)
  • ACI → VB povodí
  • ACA a.pericallosa ACP
  • ACM rr.parietooccipitales ACP
  • sifon ACoP  ACP
  • sifon a.chorioidea ant.  a.chorioidea post.  ACP
  • sifon a.trigemina AB
  • AV → AV (přes spinální větve)
    
 • intrakraniální kolaterální systém
  • Willisův okruh (primární kolaterály)
  • leptomeningeální anastomózy
   • end to end anastomózy hlavních mozkových tepen
   • hlavní význam u akutní ICMP v důsledku okluze některé z tepen Willisova okruhu
   • ACM-ACA, ACM-ACP, ACA-ACP
  • další anastomózy
   • tektální plexus spojující supratentoriální větve ACP s infratentoriálnimi větvemi a. cerebelli superior
   • orbitální plexus spojující oftalmickou tepnu s faciální, maxilární, etmoidální a střední meningeální tepnou
     
 
 
 • Willisův okruh tvoří obě ACP, ACoP, ACM a ACA a rostrálně nepárová ACoA
 • uspořádání willisova okruhu je velmi variabilní a individuál­ní odchylky jsou časté 
  • různá šíře větví na pravé a levé straně
  • převaha krevního řečiště karotického či vertebrálního
  • výrazná asymetrie celého okruhu
  • absence některé z tepen
   • ACoA chybí v 1 % případů
   • proximální segment ACA chybí asi v 10%
   • ACoP chybí nebo je hypoplastická ve 30%
 
 • LMA jsou piální tepny spojující větve mezi dvěma hlavními mozkovými arteriemi, které zásobují dvě odlišná kortikální teritoria
 • jde nejčastěji  end-to-end anastomózy mezi ACA a ACM,  ACA a ACP a  ACM a ACP, existují rovněž anastomózy mezi oběma ACA
 • při okluzi mozkové tepny klesá tlak v odpovídajícím cévním teritoriu, čímž vzniká tlakový gradient mezi cévami nepostižené oblasti a teritoriem stenotické/uzavřené tepny, to vede ke  zpětnému (retrográdnímu) plnění postižené oblasti
a - ACP  
b - LMA mezi ACM-ACA   
c - LMA mezi ACP a ACM
d - tektální plexus mezi ACP a SCA
e - anastomózy distálních cerbellárních tepen

Faktory ovlivňující stav LMA

 • interindividuální anatomická variabilita v počtu a rozsahu LMA ⇒ funkčnost a kompenzační schopnosti LMA výrazným způsobem ovlivňují prognózu pacientů s akutní iCMP
 • krevní tlak -  tlakový gradient závisí na systémovém krevní tlaku, proto u pacientů s akutní iCMP korigujeme jen extrémní hodnoty TK →  viz zde
 • dynamika okluze
  • při postupné stenotizaci až okluzi cévy se LMA vyvíjejí postupně a jejich kompenzační kapacita se zvyšuje
  • u náhlého uzávěru tento systém nemůže rychle reagovat
 • věk pacienta - u seniorů je obecně kompenzační kapacita LMA snížena, na druhou stranu řada z nich má chronické stenosy a může se uplatnit vliv chornické stenotizace (viz předchozí bod)
 
CT angiografie, digitální subtrakční angiografie    → viz zde
 • DSA umožňuje přímé zhodnocení dynamiky kolaterální cirkulace a přímou vizualizaci postupné náplně sledovaného řečiště z různých tepen
 • CTA je běžně dostupná v akutním stadiu a umožňuje zhodnotit kolaterální oběh ihned po příjetí pacienta
  • informaci o dynamice kolaterálního oběhu může přinést  multifázická CTA, která odliší absenci kolaterál od jejich opožděného plnění   [Yang, 2008]
 
Neurosonologie   → viz zde
 • detekce extrakraniálních zkratů (hlavně obrácení toků v a.ophtalmica), ev . nález kolaterál zásobících distální úseky AV při okluzi/stenóze jejího odstupu
 • zhodnocení kolaterálního oběh v rámci Willisova okruhu (obrácení toků v ACoA/ACoP) + posouzení vydatnosti kolaterál (PSV, systolická akcelerace v postižených tepnách)
 • zásadní výhodou je možnost  monitorace toků
 • informace o intrakraniální dynamice může pomoci při rozhodování o dalším terapeutickém postupu
 
Tariq, Leptomeningeal Collaterals in Acute Ischemic Stroke. J Vasc Interv Neurol. 2008: 91–95.
 
 

Odkazy

http://neuroangio.org/neuroangio-topics/intracranial-collateral-pathways/

TOPlist