DOPLŇKY / POZNÁMKY Z ANATOMIE A PATOFYZIOLOGIE
Cévní onemocnění míchy

 
 
 
I. Arteriální systém
cévní zásobení míchy obstarávají:
 • aa. vertebrales 
 • segmentální artérie od­stupující z aortálního oblouku, hrudní a břišní aorty
  • a. cervicalis ascendens
  • a. profunda cervicis
  • a. costocervicalis
  • aa. intercostales
  • aa. lumbales 
  • aa. sacrales
 • z těchto segmentálních artérií (31 párů) odstupuje celkem 6-9 vel­kých radikulárních artérií
  • prostupu­jí jako rr. spinales do páteřního kanálu přes foramina intervertebralia
  • pro­vázejí kořeny po jejich přední straně.
 • každá radikulární artérie může být přední či zadní nebo se dělí na přední a zadní větev
  • v krční oblasti jsou tyto radikulární tepny rozloženy pravidel­ně oboustranně
  • v torakální a lumbální oblasti jsou především na levé stra­ně
  • C mícha ~ 6 radikulárních tepen, Th ~ 2-4 radikulární tepny, L seg­menty ~ 1-2 radikulární tepny
 •  radikulární artérie jsou spojeny po­délnou longitudinální artérií probí­hající podél celé míchy
  • přední radi­kulární artérie navazují na nepárovou a. spinalis anterior umístěnou ve fissura mediana anterior
  • zadní radiku­lární artérie (kterých je o něco více) pak na párové aa. spinales posteriores probíhající mediálně od vstupu zadních kořenů do míchy
 • arteria spinalis anterior vydává četné vět­ve do fissura mediána anterior (sulkokomisurální a cirkumferenciál­ní větve).
  • tento přední systém zásobu­je téměř 2/3 míchy
  • centrální větve jsou silnější a hojnější v krční a lumbální oblasti a zásobují přední rohy míšní, laterální rohy a centrální šedá a bazální část zad­ních rohů
  • vydávají větvičky také do bílé hmoty funiculus anterior a lateralis.
 • Aa. spinales posteriores zásobují zadní míšní rohy a funiculus posterior.
  • mají četné anastomózy a vytvářejí až plexiformní systém
 
 
 • poškození jedné segmentální tepny v kritické oblasti (např. při disekci aorty) nebo poškození více segmentálních tepen pň operacích aorty může vést k míšnímu poškození
 • radikulámí tepny zásobují obratlová těla, meningy a míchu (proto při míšním infarktu lze pozorovat často infarkt i v obratlovém těle).
 • oblast přední spinální artérie je zranitelnější vůči ischémii než zadní třetina, protože nemá tak četné anastomózy. Na povrchu míchy vznikají spojením radikulárních tepen s aa. spinales posteriores a a. spinalis anterior uzavřené cirkulární systémy (tzv. vasocoronae)
 • k vulnerabilním oblastem patří ze­jména horní hrudní segmenty (Th1-4) a dále oblast lumbální intumescence, zejména prvního lumbálního segmentu
  • tato oblast je zásobována nejkonstantnější a největší radikulární míšní tepnou Adamkiewiczovou (a. radicularis magna, také artérie lumbální in­tumescence)
  • obvykle přichází do páteřního kanálu s kořenem Th12 ne­bo L1, většinou na levé straně
 
II. Venózní systém

Venózní drenáž spinální míchy je uspo­řádána podobně jako arteriální systém

 • na přední ploše míchy je utvo­řen podélný truncus venosus anterior
 • do tohoto kmene přicházejí žíly z před­ní části míchy
  • z fissura mediana ante­rior přistupují vv. sulci anterioris, kte­ré přivádějí krev z obou přiléhajících částí funiculus anterior.
  • v oblasti sulcus lateralis anterior je vytvořena v. anterolateralis, která sbírá krev z přileh­lé části míchy.
 • na zadní straně míchy je vytvořena nepárová v. posteromediana a párová v. posterolateralis
  • ty­to kmeny drénují funiculus posterior a oblast zadních míšních rohů
  • oba po­délné kmeny jsou propojeny pomocí venózních vazokoron
 • z předních i zad­ních žil je krev odváděna prostřednictvím 5-10 vv. radiculares anteriores a  posteriores do plexus venosus vertebralis internus
 • přes foramina intervertebralia je plexus venosus vertebralis internus spo­jen se zevní páteřní pletení (plexus venosus vertebralis externus) a s Th, L a S žilami
  • pleteně kolem páteře nejsou opatřeny chlopněmi a krev tak může odtékat podle momentálního krevního tlaku různým směrem. Tímto způsobem jsou například propojeny venózní splavy v lebce s pánevními žilními pleteněmi (klinicky významné při metastazování nádorů)
 • ze zevní páteřní pleteně je krev odváděna do v. cava inferior a v. azygos
 
Při náhle vzniklé paraparéze dolních končetin či tetraparéze nutno nejprve vyloučit expanzívní proces vedoucí k míšní kompresi (tumor, hernie, epidurální krvácení apod), který by vyžadoval urgentní NCH výkon
 
 • MR míchy  
  • míšní infarkty se dají na MR prokázat až v 90% v T2 a DWI vážených obrazech  
  • MR může prokázat zdroj ev. krvácení -  angiom, kavernom 
  • zobrazování míchy viz zde
 • CT angiografie aorty k vyloučení disekce či jiné patologie aorty (např. trombotizované aneuryzma apod)
 • spinální DSA (především detekce malformací)
 • vyšetření likvorologické (při pode­zření na myelitidu, Guillainův-Barréův syndrom a SM)
 • biochemické vyšetření
  • testy na vaskulitidy
  • tu markery
  • zánětlivé markery
     
 
 
 • hernie me­ziobratlového disku s myelopatií
 • tumor míchy či jejího okolí, zvl. epidurální metastázy
 • absces
 • myelitida
 • sclerosis multiplex
 • trauma
 • radiační poškození
 

   1. Míšní ischemie (arteriální / venózní)
   2. Intraspinální hemoragie

 • hematomyelie
 • míšní epidurální hematom
 • míšní subarachnoidální krvácení

   3. Míšní AV malformace a píštěle

 
   Míšní ischemie
 
Lokální příčiny
 • arterioskleróza (AS) přívodných tepen event. fibrosa vlastních tepen míšních
 • zánětlivé nemoci cév (lues, herpes zoster, borrelióza, tbc),
 • operace na aortě (aneurysma, disekce)
 • spontánní disekce aortální stěny
 • vaskulitidy
 • trauma (spolu s častou cervikální myelopatií)
 • embolizace (spontánní, iatrogenní)
 • spinální angiografie
 • poradiační postižení cévní stěny

Celkové příčiny

 • hypoxie
 • hypoperfuse
  • při kardiálním selhávání
  • při hypovolémii (absolutní či relativní)
 • venózní míšní infarkty se vyskytují u sepsí, maligních tumorů
 
1. Intermitentní míšní oběhová nedostatečnost
 • opakované, reverzibilní ischemické pří­znaky (např. paraparézy, pyramidové jevy, pa­restezie dolních končetin a poruchy senzitivity)
 • pří­znaky se objevují při chůzi, nejčastěji u starých osob, hovoříme o míšní claudicatio intermittens – v krční oblasti se mohou projevovat náhlými pády (drop attacks), v bederní oblasti spinálními klaudikacemi (slabost dolních končetin při námaze, mizící v klidu – Adamkiewiczova tepna).
 • mohou se např. objevovat i v závislosti na stupni kompenzace srdeční insuficience.
   
 • somato­senzorické evokované odpovědi umožňují v některých případech, i při normálním neurologickém nálezu, určit výšku po­stižení.
 • dif. dg krom ischemie mohou rovněž AV malformace a především AV durální zkraty (viz níže) vést při tělesné zátěži k in­termitentním paraparézám
 • může být také u m.Paget v důsldku „flow diversion“ do kosti
Stavy zpočátku intermitentně se objevujících přízna­ků poruchy prokrvení mohou nakonec vést k trvalým výpadkům
 
2.  Myelomalacie s trvalým postižením
 • klinický obraz je pestrý a odpovídá ložiskovému postižení jak ve vertikálním tak i hori­zontálním směru
 • postižení příčného řezu míchy u míšních infarktů (malácií) lze rozdělit do několika syndromů podle cévního zásobení
Klinické míšní syndromy
 
 • jako u mozkových infarktů
 • základem je úprava poruch metabolic­kých, kardiopulmonálních, dostatečná oxygenace, výživa, léčba míšního edému
 • míšní onemocnění vyžadují velkou péči o kůži
 • indikovaná je časná rehabilitace
 
    Intraspinální hemoragie

Příčiny krvácení do páteřního kanálu mohou být různé. Nejčastěji jde o vaskulární malformace (venosní angiomy, A-V malformace), tvořené nepravidelně rozšířenými cévami v samotné míše i leptomeningeálním prostoru s nejčastější lokalizací v Th-L přechodu

  Hematomyelie

Definice, etiopatogenesa, průběh

 • tento termín je užíván k označení krvácení do cen­trálních partií míchy.
 • obvykle dojde v podélném směru k rozšíření přes několik segmentů.
 • ke krvácení dochází:
  • spontánně (malformace, angiom)
  • důsledek traumatu – (přímého či nepřímého) axiální postižení (pád na zadek, skákání do mělké vody), hyperextense C páteře
 • příznaky přibývají, často v průběhu hodin a dnů, někdy i déle, přičemž míšní poškození součas­ně stoupá přes několik segmentů

Klinický obraz

 • projevuje se bolestmi v zádech v kombinaci s radikulárním vyzařováním
 • syndrom neúplné transverzální míš­ní léze
 • nevzácně s disociovanou poruchou senzi­tivity v postiženém segmentu a distální spasticitou
 • nebo Brownovým-Séquardovým syndromem

Terapie

 • operační řešení v případě nálezu zdroje krvácení
 • úprava ev. poruchy hemokoagulace
 • léčba antiedematózní a reha­bilitace
 • dodržovat zásady péče o spinální nemocné
  • prevence dekubitu
  • péče o močový měchýř atd.
  Epidurální hematom

Etiologie

 • je daleko častější než krvácení subdurální
 • vyskytuje se u nemocných užívajících antikoa­gulancia, u nichž se provede lumbální punkce, či jako důsledek traumatu
 • u nemocných s koagulopatiemi může vzniknout i spontánně
 • rizikovým faktorem je také alkoholismus a užívání antirevmatik

Klinický obraz

 • silné bolesti v zádech
 • paraparéza DKK
 • poruchy sfinkterů

Terapie

 • úprava porušené hemokoagulace (→ více)
 • časná laminektomie a odsátí hematomu
 • špatná prognóza je u nemocných s předoperačním těžkým deficitem
  Míšní SAK

ve spinální oblasti vzácný

Etiologie

 • nejčastěji míšní angiom

Klinický obraz

 • silná lokální bolest v zádech
 • meningeální příznaky
 • event. zániková symptomatika

Terapie

 • mikrochirurgické odstranění angiomu
 • inter­venční neuroradiologická embolizace přívodních cév
 
   AV malformace a píštěle
 
 • jedná se o vrozené změny
  • 1/3 případů připadá na tvrdou plenu
  • ve 2/3 třetinách jsou lokalizovány v intradurálním prostoru včetně samotné míchy
 • zkraty bývají lokalizovány ponejvíce v dolní bederní krajině
 • muži bývají postiženi významně častěji než ženy
 
 
  1. Expansivní projevy s tlakem na okolí
  2. Intraspinální hemoragie
  3. Medulární malacie
  4. Míšní claudicatio intermitens
 
 • příznaky se objevují povětši­nou mezi 2.-4. dekádou
 • nejčastěji bývají lokalizovány v Th-L přechodu
 • zpravidla se projevují náhle nebo subakutně, zřídka pomalu progresivně
 • zpočátku se objevují lokální nebo kořenové bolesti, na které více nebo méně rychle nasedá symptomatika míšní léze - příznaky mohou odpoví­dat kompletnímu syndromu transverzální míšní léze anebo pouze příznakům Brownova-Séquardova syn­dromu
 • často jsou již v počátečném stadiu poru­chy močení, čehož může být diferenciálně diagnos­ticky využito proti míšním příznakům u nádorů nebo jiným kompresím míchy
 • nezřídka bývá prů­běh kolísavý s více nebo méně úplnými remisemi
  • nové ataky bývají ve stejné míšní úrovni, což usnadňuje diferenciální diagnózu proti RS
 
 • MR vyšetření
  • umožňuje průkaz cévních malformací, ale též myelomalacie
  • GRE či SWI sekvence zobrazí i krvácení
 • CT - lépe zobrazí čerstvé krvácení
 • myelografie -  zobrazí varikózní, hadovité, povrchové cévy míchy
 • spinální angiografie (DSA/CTA) - patologická vas­kularizace je prakticky vždy prokazatelná
 
 
 • embolizace
 • operační výkon - resekce malé, povrchové AVM
 • kombinace endovaskulární a operační léčby
 
 • špatná v případech, kdy malformace vedla k akutní myelomala­cii či krvácení do míchy
 • všude, kde příznaky progredují, např. v případech kolísavé symptomatologie anebo pokud vznikne jen spastická paraparéza, měla by být provedena rychlá chirurgic­ká intervence než  dojde k ireverzibilnímu po­škození míchy
TOPlist