DOPLŇKY
Tranzitorní globální amnézie
Aktualizováno 6.12.2013
 
 
 • akutní epizoda se ztrátou  krátkodobé paměti při absenci dalších neurologických příznaků, která odezní během 24 hodin
 • v úvodu často silný emotivní zážitek
 • incidence ~  5–11/100 000 s průměrným věkem vzniku kolem 5.-7. decenia
 • TGA je považována za benigní poruchu a recidivy jsou poměrně málo časté (12–19 %), její výskyt nen íspojen s vyšším rizikem iCMP [Mangla, 2013]
 
 • anterográdní amnézie
  • porucha paměti na události, které se staly po vzniku amnestické příhody
  • pacient není schopen retinovat nové informace, opakovaně se ptá, kde je, apod.
 • retrográdní amnézie - neschopnost vybavit si okolnosti, které bezprostředně předcházely aktuálnímu vzniku epizody
   
 • pacient bývá neklidný, úzkostný, ale adekvátně dané situaci
 • porucha je limitována jen na amnézii (např. není afázie, apraxie apod.)
 • TGA většinou trvá několik hodin (průměrně 3–6h), jen vzácně > 12h, TGA by měla odeznít do 24h
 • po úpravě se většinou retrográdní amnézie omezí jen na krátký úsek před vznikem epizody a na období vlastní epizody.
 
 • jedná se o dysfunkci mediální části temporálních laloků, především hipokampu
   
 • etiologie a etiopatogenze nejsou dosud jednoznačně vyjasněné
 • zvažována je spreading depression nebo přechodné vazospazmy
  • spreading depression (elektrofyziologicky vlna hyperaktivity následovaná inhibicí)
   • šířící se vlna depolarizace
   • šířící se vlna ischemie
   • šířící se vlna vaskokonstrikce
 • nejasnosti o etiologii podtrhují i nekonzistentní MR DWI nálezy - existují MR DWI studie s negativními nálezy i studie ukazující obraz podobný jako u iCMP [Bartsch, 2007]
  • hyperintenzita v DWI, hypointenzita v ADC mapě, normalizace ADC do 10.dne
  • není ale jasné zda tito pacienti nemají ve skutečnosti TGA syndrom
 • vždy nutno vyloučit TGA syndrom (cévní etiologie, epi, metabolické) 

Spreading depression
 
  TGA TGA syndrom
  trvání < 24h >24h
  MR/PET negativní nebo funkční změny
na DWI/PET
strukturální korelát
  jiná symptomatologie kromě
  amnézie
0 +
  etiopatogeneze spreading depression
ischemická
epilepsie (nonkonvulzivní status!)
další (metabolicko-toxická, nádory, záněty, hysterie)
 vaskulární rizikové faktory 0 nebo + +++
 
SPECT, PET
 • přechodná hypoperfůze hipokampů a mesiotemporálních struktur
MR DWI
 • standardní MR negativní
 • nálezy na MR DWI referovány rozdílně
  • některé studie ukazují negativní nálezy [Huber, 2002]
  • jiné  studie s MR DWI/ADC ukazují obraz podobný jako u iCMP  [Winbeck, 2005]  [Bartsch, 2007]
   • hyperintenzita v DWI, hypointenzita v ADC mapě 
   • normalizace ADC do 10.dne
 • není jasné, zda pacienti s pozitivním DWI mají vlastně pravou TGA a zda se u těchto pacientů spíše nejedná o TGA syndrom cévní etiologie
 
 • odlišení a vyloučení TGA syndromu (viz výše etiologie a etiopatogeneza)
 • vlastní TGA není spojena s vyšším rizikem iCMP  [Mangla, 2013]
 
 • u vlastní TGA  (ideálně MR DWI negativní pacient) léčba netřeba
 • u TGA syndromů léčba dle etiologie (antiepileptika, antiagregace apod)
TOPlist