OBECNÉ POSTUPY
Ischemická neuropatie optiku (ION)
 
 
 • 2. nejčastější onemocnění zra­kového nervu (ZN) u pacientů >50 let za glaukomem
 • dělení dle lokalizace:
  • zadní (posterior ischemic optic neuropatky, PION)
   • vzácná, léze retrobulbární porce optiku
   • příčinou je pravděpodobně okluze jedné či více piálních větví
   • uni-, ale častěji bilaterální postižení
   • oftalmoskopicky není edém terče optiku
  • přední (anterior ischemic optic neuropatky, AION)
   • mnohem častější
   • příčinou je pravděpodob­ně uzávěr jedné či více větví zadních ciliárních arterií

→ anatomie viz zde

 
Etiologie
 ► arteritická
 • temporální arteritis, lupus erytematodes, polyarteritis nodosa

 ► idiopatická nearteritická

 • AION - vyšší věk, typické cévní rizik.ff (kouření, HLP, HT, DM)
 • PION - perioperační hypotenze, anémie, často bilat postižení
Patogeneze
 • na poškození axonů zrakového nervu u ischemie se primárně podílí vaskulární apoplexe
 • důležité jsou i nasedající mechanické faktory (útlak z ischemického edému), čímž se uzavírá  circu­lus vitiosus vedoucí k nevratnému poškození zrako­vých funkcí
 • častý je rozvoj v průběhu noci při poklesu Tk a následné hypoperfúzi nervus opticus
 
Anterior ischemic optic neuropathy, AION
 • porucha zrakových funkcí
  • pokles zraku typicky jednostranný, náhlý a permanentní, bezbolestný
  • procento spontánních úprav zraku je vel­mi nízké
  • nejčastějším typem poruchy zorného pole je dolní altitudinální skotom, ale mohou se vyskytnout i jiné výpadky
 • aferentní pupilární defekt
  • u unilaterální léze
 • edém terče zrakového nervu  (u AION)
  • bledý ische­mický edém terče zrakového nervu, často sektorovitý v odpovídající lokalizaci
  • bývá doprovázen plaménkovitými hemoragiemi či vatovitými ischemickými ložis­ky přilehlé sítnice
  • edém přechází poměrně rychle bud' v totální, či parciální sektorovou atrofii, pro kterou je rovněž typická malá centrální exkavace
 • vznik nearteritické přední ischemické neuropatie optiku na druhém oku se udává u 25-40 % nemocných, naopak nová ataky na již postiženém oku je vzácná
Posterior ischemic optic neuropathy, PION
 • výskyt vzácný na rozdíl od AION
 • porucha zrakových funkcí
  • pokles zraku náhlý a permanentní, bezbolestný
  • velmi často oboustranné postižení
  • často po stavech s hypotenzí, po celkové anestesii, při těžké anémii
 • NENÍ edém terče zrakového nervu
 • aferentní pupilární defekt u unilaterální léze
 
 • odlišení přední a zadní formy
  • edém papily u AION  ~ 4 týdny od vzniku
  • po 4-8 týdnech je atrofie u obou forem
  • u AION typicky altitudinální defekt a jednostranné postižení
 • včasná diagnostika arteritické formy (především temporální arteritis)
  • pro arteritis svědčí:
   • vyšší věk, rychlá progrese
   • celkové­ příznaky  (nechutenství, hubnutí, schvácenost, febrilie)
   • FW alta
Nearteritická forma
 • podávání steroidů je obsolentní
 • dekomprese obalů zrakového nervu  kontroverzní
  • negativní výsledky multicentrické randomizované klinické studie Ischemic Optic Neuropathy Decompression Trial ­ (IONDT) provedené v USA
   • u této studie bylo ale vysoké procento peroperačních a časných pooperačních komplikací a  překvapivě vysoké procento spontánně zlepšených zrakových funkcí u kontrolní skupiny neléčených nemocných
  • v součanosti zvažovat  u progresivních forem nearteritických is­chemických optikopatií s podmínkou včasného a precizního provedení chirurgického zákroku
 • kompenzace/ odstranění ri­zikových faktorů, jako je např. diabetes mellitus, hyper­tenze, hypercholesterolémie či kouření.
Arteritická forma
 • co nejrychlejší nasazení kortikosteroidů (→ viz zde)
TOPlist