Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

OBECNÉ POSTUPY / URGENTNÍ STAVY
Kardiopulmonální resuscitace

 

 • klasická abeceda resuscitace:
A - air way (kontrola a zajištění průchodnosti dýchacích cest)
B - breathing
C - circulation
D - drugs
E - EKG
 • důraz kladen na vysokou kvalitu a minimální přerušování srdeční masáže, a to přes potřebu provádění dalších výkonů jako je zajišťování dýchacích cest, vstupu do cévního řečiště a defibrilace
Dýchací cesty a ventilace
 • uvolnění dýchacích cest s odstraněním překážek
 • zajištění airwayem, OTI, eventuálně laryngální maskou nebo esofagotracheální rourkou (combi-tube)
 • k ventilaci je využíván ambuvak napojený na O2
 • frekvence dechů ~ 10/min
 • monitorace saturace O2 pomocí pulzní oxymetrie → cílová hodnota satO2 94-98%
 
Cirkulace a Drugs
 • prekordiální úder je možná účinný ihned po vzniku komorové tachykardie
 • srdeční masáž
  • po zajištění dýchacích cest fr 100/ min bez pauz
  • před zajištěním dýchacích cest je poměr 30 stlačení: 2 vdechy
 • defibrilace - defibrilátor  automatický nebo klasický s možností analyzovat na monitoru srdeční rytmus 
  • elektrody AED přilepit pod levé podpaží a pod pravý klíček vedle sterna 
  • defibrilaci provést ihned při dostupnosti defibrilátoru, masáž má být prováděna i při nabíjení defibrilátoru a pokračovat do 5 vteřin po výboji
  • výboj
   • monofazické defibrilátory: 360 J
   • bifazické defibrilitáory: 150-200 J
  • srdeční rytmus má být po výboji kontrolován až po 2 minutách masáže a ventilace
  • pokud při KT/FK nevede ani druhý výboj defibrilátoru k obnovení spontánní cirkulace (recovery of spontaneous circulation/ROSC), má být po dalších 2 minutách KPR proveden 3.výboj a ihned po něm je v průběhu pokračující KPR i. v. podán ADRENALIN 1mg i.v. + CORDARONE/SEDACORON 2amp/300mg amp i.v.
  • maximální efekt adrenalinu však nastupuje  za ~ 90 vteřin po aplikaci a uplatní se v době eventuálního 4. výboje
  • amiodaron má přispět k udržení nastoleného rytmu
  • pokud není docíleno ROSC, má být každých 3 až 5 minutách (po každém druhém cyklu KPR, resp. výboji) aplikován ADRENALIN 1 mg i.v.
  • masáž má být prováděna i při nabíjení defibrilátoru a pokračovat do 5 vteřin po výboji
 • léky jsou podávány nitrožilně ev. intraoseálně
  • aplikujeme adrenalin a amiodaron (SEDACORON/CORDARONE)
  • podávání atropinu pro léčbu asystolie nebo bezpulzové elektrické aktivity není pro svoji neúčinnost doporučováno
  • intratracheální aplikace léků není doporučována pro nespolehlivou resorpci
  • kanylace centrální žíly není doporučována, ale pokud například kanylace v. femoralis nevede k omezení masáže hrudníku, není tento přístup vyloučen
 
Uvolnit dýchací cesty
Ihned  zahájit nepřímou srdeční masáž
30 stlačení poté následují 2 vdechy (30:2)
frekvence stlačení 100/min, hloubka komprese 5cm
Přivolat resuscitační tým
Připojit monitor
Zhodnotit rytmus a pulz (á 2 minuty)
defibrilovatelný rytmus
(komorová fibrilace, komorová tachykardie bez pulsu)
nedefibrilovatelný rytmus
(asystolie, bezpulsová elektrická aktivita)
 ADRENALIN 1 amp i.v á 3-5 min
aplikovat výboj
monofazické defibrilátory : 360 J
bifazické defibrilátory : 150-200 J
po 3. výboji 
ADRENALIN 1amp iv + CORDARONE 2amp iv
pokračovat v masáži a dýchání další 2 minuty
po zajištění dýchacích cest je již masáž bez přerušení 100/min + vdechy 10/min
 
Paralelně s masáží a defibrilací:
napojit kyslík na ambuvak
intubace
zajistit i.v. nebo intraoseální přístup
Ukončení resuscitace
 • obnova oběhu
 • min. 30 minut neúspěšné KPR - rozhoduje lékař
 
 

 • AED se staly součástí laické resuscitace
 • vhodné je jejich použití i na zdravotnických pracovištích, kde není rychle dostupný kvalifikovaný zachránce, schopný analyzovat srdeční rytmus
 • současné standardní defibrilátory již také nabízejí asistenci s analýzou rytmu
 • defibrilační výboj je v automatických přístrojích většinou bifázický
 • při defibrilaci má být již při prvním výboji využita maximální energie defibrilátoru, která se pohybuje u bifázických přístrojů mezi 150 až 200 J
 •   ihned po výboji pokračovat v KPR
 • teprve po 2 minutách (5 cyklů kompresí a ventilace) má být zkontrolováno obnovení spontánní ventilace, eventuálně hmatnost pulzu a AED přístrojem je současně přehodnocen srdeční rytmus
  • důvodem tohoto postupu je skutečnost, že i v případě obnovení sinusového rytmu je jeho hemodynamická účinnost zpočátku malá a vzniká tak velké riziko hypoperfuze mozku a myokardu a nového zhroucení oběhu
 • výhodou KPR s využitím AED je hlasitá navigace postupu KPR
 
 • prognózu neurologického zotavení po úspěšné KPR zhoršuje prokazatelně hypertermie v prvních 48 hod po příhodě
 • antipyretika a chlazení mohou prognózu zlepšovat
 • studie prokázaly, že dospělí, u kterých se po mimonemocniční srdeční zástavě nebo fibrilací komor podařilo obnovit spontánní cirkulaci, ale přetrvávalo bezvědomí, profitovali z mírné hypotermie (32°-34°C) prováděné po dobou 12-24 hodin.
 • k ochlazování jsou využívány ledové infuzní roztoky, výplachy žaludku a močového měchýře ledovým roztokem, chladicí podložky a přikrývky napojené na chladicí agregát nebo jenom předchlazované v mrazáku a nebo centrální žilní katétry promývané ledovým roztokem z chladicího agregátu
 • nsledné oteplování se provádí rychlostí 0,25-0,5°C/hod, nejlépe pomocí stejných agregátů upravujících oteplování podle kontinuálně měřené tělesné teploty.
 
TOPlist