OBECNÉ POSTUPY / PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Hypo- a hyperkalcémie
 
 
 • S-Ca:  2,25-2,75 mmol/l
 • S-ionizovaného Ca2+ 1,0-1,4 mmol/l)
   
 • kalcium v plazmě se vyskytuje ve třech formách:
  • ionizované (cca 50 %)
  • vázané na bílkoviny (35 - 40 %)
  • vázané v komplexech s anionty kyselin (5-10%)
 • podíl ionizované frakce kalcia závisí na pH, množství proteinů v plazmě a na koncentraci fosfátů
  • pokud je plazmatické hladina bílkovin nízká zvyšuje se volná frakce kalcia a naopak
  • závislost množství ionizovaného kalcia na fosforu spočívá v tom, že součin iontů fosforu a kalcia je více méně konstantní. Při zvýšení množství iontů fosforu dojde ke snížení ionizované (volné) frakce kalcia, které se naváže v kostech. Tímto mechanismem dojde k tomu, že součin iontů kalcia a fosforu je stále konstantní. Naopak, jestliže hladina fosforu v plazmě klesne, dojde k odbourávání kosti (osteolýze) a vyplavení kalcia do plazmy.
 
   Hypokalcémie
 • S-Ca < 2.25 mmol/l, S-ionizovaného Ca2+ < 1.0 mmol/l
 • kalcémii je vždy nutno korigovat na albuminémii (pokles albuminémie z 40 g/l na 20 g/l způsobí pokles kalcémie z 2,0 na 1,6 mmol/l), event. měřit přímo ionizované kalcium
 
 • hypalbuminémie
  • ionizované kalcium je  v normě
 • acidóza
  • uvolňuje vazbu kalcia z komplexu s albuminem, naopak alkalóza ji usnadňuje, u pacientů s poruchami acidobazické rovnováhy nemusí být korekce hladiny kalcia na hladinu albuminu spolehlivá, je proto nutné měřit přímo ionizované kalcium
 • hypoparathyreóza
  • chirurgická (paratyreoidektomie, tyreoidektomie)
  • aktinoterapie krku
  • autoimunní polyglandulární syndrom
 • sekundární hyperparathyreóza
  • nedostatek vitaminu D nebo rezistence na vitamin D
  • chronické selhání ledvin (hyperfosfatémie + nízká tvorba kalcitriolu v ledvinách)
  • ztráty kalcia z cirkulace (rozpad tumorů, akutní pankreatitida, osteoblastické metastázy)
 • léky
  • inhibitory kostní resorpce (kalcitonin, bisfosfonáty)
  • kalciové chelátory (např. fosfáty)
  • foscarnet (antivirotikum tvořící komplexy s kalciem)
 
 • projevy závisí na tíži hypokalcémie, rychlosti jejího nástupu a trvání
  Tetanie
 • zvýšená nervosvalová dráždivost (tetanie)
  • pocit tuhnutí v okolí úst, parestezie rukou a nohou, svalové křeče
  • karpopedální spazmy, laryngospasmus, fokální, ale i generalizované křeče
  • tonické svalové křeče u velmi těžké hypokalcémie
  • Chvostkův příznak - kontrakce ipsilaterálních svalů tváře vyvolaná poklepem na lícní nerv před ušním boltcem
  • Trousseauův příznak -  karpopedální spasmus – addukce palce, flexe zápěstí a metakarpofalangeálních kloubů, extenze interfalangeálních kloubů po tříminutovém nafouknutí manžety tonometru nad úroveň systolického krevního tlaku
 • tetanie se objevuje zejména při náhlém poklesu kalcémie pod 1,9 mmol/l.
 • symptomy více vyjádřeny při současné alkalóze, hypomagnezémii a hypokalémii
 • tetanie je neobvyklá u hypokalcemických pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří mají metabolickou acidózu
  Další příznaky hypokalcémie
 • hypotenze, snížená srdeční kontraktilita až srdeční selhání (u těžké hypokalcémie), které se upraví po repleci kalcia
 • prodloužení QT intervalu, vzácně komorové arytmi či poruchy srdečního převodu
 • edém papily
 • psychické změny (úzkost, deprese, vzácně i halucinace a zmatenost). Všechny projevy hypokalcémie se upraví po adekvátní léčbě.
 
 • zhodnotit  PTH
  • PTH - hypoparatyreóza, hypomagnezémie, AD hypokalcémie (mutace Ca receptoru)
  • ↑ PTH - akutní nebo chronická renální insuficience, deficit vitaminu D a pseudohypoparatyreóza (rezistence na účinek PTH)
 • S-Mg
 • S-P
  • ↓ S-P - hypokalcémie způsobená hypoparatyreózou nebo deficitem vit.D
  • ↑ S-P - sekundární hyperparatyreóza
 • metabolity vitaminu D (sérové hladiny 25-hydroxyvitaminu D
  • u pacientů s deficitem vitaminu D a u pacientů s CHRI
 
 Minimální či žádné příznaky
 • perorální kalcium + vitamin D
  • VITAMIN D 300000IU /tob 1x denně
  • u CHRI podávat místo vitaminu D jeho aktivní formy
   kalcitriol (ROCALTROL) (1,25-dihydroxyvitamin D3 v obvyklé dávce 0,25–0,5 ug/den)
   alfakalcidol (1-alfa-hydroxyvitamin D3)
Akutní symptomy
 • tetanie, karpopedální křeče,  QT intervalu na EKG, náhlý pokles Ca < 1.9 mmol/l
 • CALCIUM GLUCONICUM (amp/2.26 mmol Ca) 10% 1-2 amp/100ml FR inf i.v. 10-20 minut

Současná hypomagnezémie

 • MAGNESIUM SULFAT 10% 1–2g /100 ml FR inf.  10–20 minut
 • event. rovněž s následnou pomalou infuzí
 
   Hyperkalcémie
 • S-Ca > 2.75 mmol/l, S-ionizovaného Ca2+ > 1.4 mmol/l
 • projevy hyperkalcémie jsou dány vzestupem volného (ionizovaného) kalcia
 • vzhledem k vazbě 40–45% sérového kalcia na albumin je kalcémie závislá na albuminémii
  • zvýšená koncentrace sérového albuminu, např. při dehydrataci, může vyvolat pseudohyperkalcémii (vzestup celkového kalcia při normální hladině ionizovaného kalcia)
 • vzestup albuminémie o 10 g/l je spojen se vzestupem kalcémie o 0,20–0,25 mmol/l
 • měření S-Ca je nutno při hyperkalcémii vždy opakovat a při potvrzení doplnit vyšetřením ionizovaného kalcia
 
Závažnost hyperkalcémie nepřímo ukazuje k diagnóze. Primární hyperparatyreóza je obvykle spojena jen s mírnou asymptomatickou hyperkalcémií (S-Ca < 3,25 mmol/l), těžká hyperkalcémie má obvykle maligní příčinu.
 • příčinou hyperkalcémie je nepoměr mezi vstupem kalcia do cirkulace a jeho vylučováním do moči či ukládáním v kostech
 • hyperkalcémie může být vyvolána:
  • zvýšenou střevní absorpcí kalcia
  • zvýšenou kostní rezorpcí
  • sníženým vylučováním kalcia do moči
  • kombinací těchto příčin
 • primární hyperparatyreóza a malignity dohromady vysvětlují více než 90 % všech hyperkalcémií.
   Hyperkalcémie závislá na parathormonu (PTH)
 • primární hyperparatyreóza (sporadická)
 • sekundární hyperparatyreóza po transplantaci ledviny
 • terciární hyperparatyreóza
 • familiární hyperparatyreóza (MEN I, MEN IIa) a familiární hypokalciurická hyperkalcémie (FHH - mutace kalciového receptoru)
   Hyperkalcémie na PTH nezávislá
 • hyperkalcémie u malignit
 • intoxikace vitaminem D
 • chronická granulomatózní onemocnění (sarkoidóza)
 • léky (thiazidy, litium, teriparatid, vysoké dávky vitaminu A, toxicita teofyllinu)
 • jiné (hypertyreóza, akromegalie, feochromocytom, insuficience nadledvin, imobilizace, parenterální výživa)
 
 
 • mírná hyperkalcémie (< 3 mmol/l) 
  • asymptomatická
  • event. může být přítomna únava, deprese a zácpa
 • těžká hyperkalcémie (> 3,5 mmol/l)
  • polyurie, polydipsie, dehydratace
  • anorexie, nauzea
  • svalová slabost
  • zkrácení intervalu QT na EKG
  • event. i neuropsychiatrické příznaky (letargie, zmatenost, kóma)
 
Snížení kalcémie
 • rehydratace (200–300 ml/h) s cílem dosáhnout diurézy 100–150 ml/h
 • kalcitonin parenterálně (zvyšuje kalciurii a inhibuje kostní resorbci)
  • MIACALCIC amp/100 IU s.c nebo i.m.
   • 100-200 IU á 6-8 h s.c. nebo i.m., po rehydrataci lze i i.v.
   • ev. infuse MIACALCIC 10IU/kg + 500ml FR 6hod inf i.v.
  • efekt kalcitoninu je ale krátkodobý a rychle se po něm vyvíjí tachyfylaxe
 • bisfosfonáty parenterálně (pamidronátu nebo kyseliny zoledronové) - inhibice kostní resorbce
  • PAMIDRONATE (ev. PAMITOR) 30-90mg + FR i.v. během 6 hodin 
 • glukokortikoidy inhibují tvorbu kalcitriolu (např. u sarkoidózy) a tím i střevní absorpci kalci
 • hemodialýza - u těžké symptomatické hyperkalcémie s omezenou reakcí na ostatní terapeutické postupy
okamžitá léčba netřeba nutná okamžitá léčba
mírná hyperkalcémie (< 3 mmol/l) náhlý, výrazný  vzestup S-Ca
středně závažná hyperkalcémie (3–3,5 mmol/l) těžká hyperkalcémie (> 3,5 mmol)
 
 
Ovlivnění základního onemocnění
 
TOPlist