OBECNÉ POSTUPY / PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Hypo- a hyperfosfatémie
 
 
 • S-P - norma 0,87-1.45 mmol/l
 • denní potřeba fosfátu je 30-40 mmol
 
   Hypofosfatémie
 • hypofosfatémie (S-P< 0,8 mmol/l)
  • až u 5 % hospitalizovaných pacientů
  • velmi častá (30–50%) u alkoholiků, pacientů s těžkou sepsí a traumaty
 • závažnost hypofosfatémie
  • lehká 0.65-0.81 mmol/l
  • středně těžká: 0.32-0.65 mmol/l
  • těžká (symptomatická) hypofosfatémie (< 0,3 mmol/l) je  vzácná
 • u pacientů s paraproteinémií může být falešná hypofosfatémie důsledkem interference paraproteinu se stanovením fosfátů
 
   Redistribuce (přesun) fosfátů z extracelulární tekutiny do buněk
 • zvýšená sekrece inzulinu, např. v rámci intenzivní enterální a parenterální výživy (hyperalimentace)
 • akutní respirační alkalóza
 • syndrom „hladové kosti“
  Snížená střevní absorpce fosfátů
 • nedostatečný příjem fosfátů v dietě
 • antacida obsahující aluminium nebo magnezium
 • průjmy, zejména steatorea
 • deficit vitaminu D nebo rezistence na vitamin D
  Zvýšená renální exkrece fosfátů
 • primární nebo sekundární hyperparatyreóza
 • deficit vitaminu D nebo rezistence na vitamin D
 • Fanconiho syndrom
 • osmotická diuréza

 Zvýšená spotřeba anorganického fosfátu během glykolýzy a po podání inzulinu obvykle k hypofosfatémii nevede, pokud pacient nemá v důsledku předchozího hladovění nebo ztrát fosfátů do moči při osmotické diuréze depleci fosfátů. Při respirační alkalóze dochází v důsledku poklesu pCO2 k vzestupu intracelulárního pH, který stimuluje glykolýzu. Po paratyreoidektomii dochází k rychlému ukládání kalcia a fosfátů do osteopenické kosti (syndrom „hladové kosti“) s možným vývojem hypokalcémie a hypofosfatémie. Pokles příjmu fosfátů v potravě vede jen velmi vzácně k hypofosfatémii (vylučování fosfátů do moči klesá při nízkém příjmu fosfátů v dietě téměř k nule), nedostatečný příjem fosfátů musí být dlouhodobý, obvykle v kombinaci s chronickým průjmem a nedostatečným příjmem nebo malabsorpcí vitaminu D. Některá antacida (obsahující aluminium nebo magnezium) vážou fosfát ve střevě a mohou způsobit hypofosfatémii. Zvýšené ztráty fosfátů do moči jsou příčinou hypofosfatémie u hyperparatyreózy, Fanconiho syndromu a osmotické diurézy.

 
 • užitečné je stanovení frakční exkrece fosfátů
  • nízká frakční exkrece fosfátů (<5%) svědčí nejspíše pro redistribuci nebo průjmy
  • nepřiměřeně vysoká frakční exkrece fosfátů (> 5 %) svědčí při hypofosfatémii pro zvýšené ztráty fosfátů ledvinami (nejčastěji při hyperparatyreóze nebo tubulární poruchách)
 • pseudohypofosfatémie - u paraproteinémie může být falešná hypofosfatémie důsledkem interference paraproteinu se stanovením fosfátů

 • symptomatická je pouze těžká hypofosfatémie < 0,3 mmol/l (norma 0,87-1.45)
   
 • encefalopatie (zmatenost, apatie, křeče, ev. až koma)
 • končetinová slabost (proximální myopatie až rabdomyolýza)
 • akroparestesie
 • snížená kontraktilita myokardu, srdeční selhání, hypotenze
 • slabost dýchacích svalů, dysfagie, ileus
 • snížená chemotaxe a fagocytóza leukocytů a trombocytopenie
 • hyperkalciurie a event. i osteomalacie
  • dlouhodobá hypofosfatémie snižuje tubulární rezorpci kalcia a magnezia, zvyšuje renální produkci kalcitriolu a stimuluje kostní resorpci
 
 Suplementace vitamínu D při jeho deficitu
 • denní dávka by měla být minimálně 400–800 IU (10-20ug)/d  , někdy až 4000 IU/d
 • CALTRATE PLUS  (200 m.j. Vitaminu D3, 600 mg Calcium)   1-0-1
 • KOMBI-KALZ  1000/880  (Calcii carbonas 2500 mg = 1000 Ca, vitamin D3  880 I.U.)    1xdenně
 Suplementace fosfátu
 • nutná u symptomatických pacientů a u pacientů s tubulárními poruchami způsobujícími dlouhodobé ztráty fosfátů do moči
 • perorálně v dávce 2,5–3,5 g denně (v několika dávkách)
 • parenterálně
  • u hypofosfatémie 0,4–0,8 mmol/l dávka 0,1–0,25 mmol/kg /6h
  • u hypofosfatémie < 0,4 mmol/l)  dávka 0,25–0,5 mmol/kg  /8–12h
 • natrium-glycerol fosfat Fresenius
  • 1 amp=20ml/20 mmol + 500ml FR nebo 5%Glu
  • obvykle rychlost 10 mmol/h (max 20mmol/h)
  • nepodávat neředěné!
 • glucose-1-phosphat Fresenius (1amp=10 mmol)
  • GLUCOSE-1-PHOSPHAT 2 amp(20 mmol) /500ml FR nebo 5%Glu
  • obvykle dávka 10 mmol/h
  • nepodávat neředěné!
 • opatrná i.v. suplementace - cave hypokalcémie!
 • zprvu kontroly fosfatémie á 6 hodin
 • po  úvodní stabilizaci přejít na p.o. suplementaci
 
   Hyperfosfatémie
 • S-P  > 1.5 mmol/l
 • vzhledem ke schopnosti ledvin zvýšit již při minimální hyperfosfatémii (částečně v důsledku zvýšené sekrece PTH) vylučování fosfátů (snížit zpětnou rezorpci fosfátů v proximálním tubulu) vyskytuje se významná hyperfosfatémie jen u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo při extrémním zvýšení příjmu fosfátů v dietě nebo uvolňování fosfátů z tkání nebo při primárně zvýšené zpětné rezorpci fosfátů v proximálním tubulu ledvin
 • CHRI
 • rychlý zánik buněk (chemoterapie)
 • projímadlo s fosfáty
 • přívod PO4
 • hypoparathyreóza
 • akromegalie
 • akcentovaný růst kostí (puberta)
 • přívod vit.D
 • katabolismus
 
 • nevolnost, průjem, třes
 • sinusová tachykardie, fibrilace síní, TK
 • horečka
 • vypadávání kalcium-fosfátových solí v kostech a měkkých tkáních vede k poklesu S-Ca2+ a k tetanii
 
 • CALCIUM GLUCONICUM 10% (amp/10ml/2.26 mmol Ca) /100 ml FR inf i.v.
 •  vysoké dávky mohou vést k vypadávání Ca-P solí, které poškodí ledviny, cévy a plíce
 • při chronickém renálním selhání s hyperfosfatémií omezit příjem P a podávat sole Ca a Al (navážou P)
 
TOPlist