OBECNÉ POSTUPY
Glykémie v neurointenzivní péči
 
 
 • glukóza je hlavním zdrojem energie pro mozkovou tkáň, více než 90 % ener­gie získává mozek při oxidaci glukózy. I během hypoglykemie zůstává glukóza pro mozkový metabolizmus nejdůležitějším energetickým substrátem
 • poměr glukózy v mozku/séru = 0.6-0.7, při mozkových poraněních klesá na 0.2-0.4 ! (vyšší citlivost k hypoglykémii)
 • hyperglykémie zhoršuje prognózu pacidentů s iCMP, ICH, SAK i kraniotraumaty
  • metanalýza popisující nemocniční úmrtnost při výskytu hyperglykemie u kriticky nemocných ukázala, že už mírná hyperglykemie v rozmezí 6,1–8,0 mmol/l u nediabetiků je spojena s 3,9× vyšším rizikem úmrtí než u zcela normoglykemických jedinců  [Capes, 2000]
 • intenzivní korekce glykémie může naopak vést k hypoglykémii
  • studie s mikrodialýzou ukázaly, že intenzivní inzulinoterapie může vést k nedostatku glu v mozku a k nárůstu laktátu a glutamátu [Vespa, 2006]  
 • ideální cílová glykémie v neurologické intenzivní péči není známa
  • u  akutní CMP je doporučeno udržovat glykémii <7.8-10 mmol/l (AHA/ASA 2018 IIa/C-LD)
  • důležitá je prevence a léčba hypoglykémie < 3.3 mmol   (AHA/ASA 2018 I/C-LD)
 
   Hypoglykémie
 
 • hranice udávána různě
 • glykémie < 3.3-3.9 mmol/l  (závažná < 2.2 mmol/l)
  • u star­ších lidí a diabetiků, zvláště nedokonale kompenzovaných, se mohou některé hypoglykemické příznaky projevit již při glykemiích mezi 3-5 mmol/l
 • chronické hypoglykémie zvláště u seniorů se mohou projevovat jako kognitivní deteriorace a zmatenost
  Klinický obraz
Adrenergní odezva
 • tachykardie, palpitace
 • slabost
 • pocení, zvýšená dráždivost, třes
Neuroglykopenie
 • bolesti hlavy
 • kvalitativní poruchy vědomí
  • bradypsychizmus, apatie
  • zmatenost
  • agitovanost
  • abnor­mální dráždivost až s výbuchy zuřivosti
 • poruchy zraku
 • generalizované křeče
 • bezvědomí vč. možnosti dekortikačních křečí
Hormonální odezva
 • snížení sekrece inzulínu
 • zvýšení sekrece:
  • katecholaminů
  • glukagonu
  • glukokortikoidů
  • růstového hormonu
  Etiologie
 
 • nerovnováha mezi příjmem sacharidů a hypoglykemizující medikací
Předávkování inzulinem nebo PAD
 • zvýšení citlivosti na inzulin endogenní i exogenně podaný např. v průběhu cvičení a po fyzické zátěži
 • snížená potřebä inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 1. typu ve fázi „honeymoon period“, tedy v období, kdy se po zahájení inzulinoterapie zlepší hodnoty glykemie i funkce vlastních β – buněk Langerhansových ostrůvků
 • potřeba po redukci tělesné hmotnosti
 • potřeba po  požití většího množství alkoholu (blokuje glukoneogenezu v játrech), dále při hypofunkci štítné žlázy, nadledvin a hypofýzy, při zhoršené funkci ledvin (zpomalení odbourávání inzulinu).
 • inzulinom
 • předávkování (omylem užije 2x apod)
Nedostatek glukózy
 • snížený příjem (nechutenství)
 • postprandiální hypoglykemie se může objevit při zrychleném vyprazdňování žaludku (např. u pacientů po resekci žaludku, gastrektomii, vagotomii).
 
  Diagnostika
 
 • kapilární odběr může být negativně ovlivněn tkáňovou hypoperfúzí
 • spolehlivější je odběr ze žíly
 
  Terapie
 
 • cukr perorálně, pokud lze (10-20g)
  • 4 kostky cukru, džus / kofola 200ml
 • i.v. glukosa
  • Glucosa 20-40% 40-100ml i.v. (neředěný jen do CŽK)
  • Glucosa 10% 40-100ml i.v. (lze do periferie)
  • při nedostatečném efektu podat glukózu po 5 minutách znovu, nedojde-li ke zlepšení klinického stavu,  pátrat i po jiné příčině poruchy vědomí
  • při protrahované hypoglykémii ev. pokračovat další infuzí Glu 5-10% (dle glykémie)
 • u pac. s DM1 lze podat GLUCAGEN (glukagon) 1mg i.v. nebo i.m. 
  • účinek nastupuje po i.v. aplikaci během 60s, po im. nebo s.c. za 4-10 minut,  10-45 minut.
  • stimuluje jaterní glukoneogenezu a glykogenolýzu za několik minut po podání
  • účinek je krátkodobý, pacient musí po nabytí vědomí přijmout sacharidy per os.
  • neúčinkuje u pacientů s nedostatkem glykogenu v játrech (jaterní onemocnění nebo velmi protrahovaná hypoglykemie)
   Hyperglykémie
 • může být projevem dekompenzace DM (diagnostikovaného i nediagnostikového), objevit se ale může i u zdravého člověka
 • akutní hyperglykémie u neurotraumat v  30-70%, příčny jsou:
  • akutní stresová reakce ( glukoneogeneze,  inzulinu a současně inzulinová rezistence, kortisol a katecholaminy)
  • léze hypothalamu / adenohypofýzy
  • dekompenzace DM
  • hyperglykémie navozená medikací / nutricí (např. infuse dextrosy, glu)
 • hyperglykémie zhoršuje prognózu pacientů s ICH, iCMP, SAK i kraniotraumatem
  • zhoršuje acidosu a poškozuje HEB zhoršení edému a vyšší riziko hemoragické transformace
  • vede ke zvýšené tvorbě excitačních neurotransmiterů
  • zvyšuje rozsah ischemického poškození
  • zvyšuje riziko kardiovaskuláních chorob (kardial. ischemie, arytmie)
  • zvyšuje riziko infekce
   • zvýšená citlivost k infekcím
   • nedostatečná systémová zánětlivá odpověď
  • přispívá k poruchám funkce endotelu
  • vede ke změnám koagulace
   • PAI I s inhibicí fibrinolýzy
   • zvýšená aktivita trombocytů
 • anamnesticky pátrat po:
  • DM a jeho typu
  • zda byla v minulosti diabetická ketoacidosa (DKA) či hyperosmolární hyperglykemický syndrom (HHS)
  • užívá pacient inzulin nebo PAD?
 • u pacientů s akutním neurotraumatem nepodávat v prvních 24-48 hodinách infúze glukózy (s výjimkou akutní hypoglykémie pod 3 mmol/l)
 • inzulinoterapie doporučena při glykémii > 10mmol/l
 
      → viz zde
 
 "Prostá" hyperglykémie
 • glykémie  7.5-22 mmol/l
 • bez ketoacidózy a hyperosmolality
 • klinicky asymptomatická
  Hyperglykemická ketoacidóza (DKA)
 • častěji u DM1
 • hyperglykémie  > 22 mmol/l  (400 mg/dl)
 • metabolická acidóza
 • relativní hypokalémie
 •   riziko edému mozku 0,5-1% (mortalita 20-25%)
  • v dů­sledku akutní hyperosmolality mozkové tkáně může dojít k poruše hematoencefalické bariéry a průniku bílkovin ze séra do mozkové tkáně, čímž se edém dále pro­hlubuje
  • k časným změnám při akutní hyperglykemii patří vazodilatace a zvýšený krevní průtok, které jsou i charakteristickou odpovědí na tká­ňovou hypoxii ( další ↑ ICP)
  • při podání inzulínu klesá glykemie rychleji než hla­dina glukózy v mozkomíšním moku. Proto dle osmotického gradientu vstupuje voda do mozkové tkáně a edém mozku se zhoršuje
  • riziko edému stoupá při hyponatrémii
  • edém se může rozvinout  během zdánlivě úspěšné léčby, kdy dojde k ústupu hyperglykemie a acidózy.  Projeví se rozvojem bolestí hlavy se zmateností a rychlým zvýšením nitrolebního tlaku, poruchou vědomí progredující až do komatu.  K rozvo­ji edému mozku může dojít dokonce i tehdy, když se v léčbě diabetické ketoacidózy postupuje velmi uvážlivě s pozvolnou aplikací inzulínu a pozvolnou rehydratací
  • subklinický edém mozku může být podle některých autorů přítomen u větši­ny dospělých diabetiků, kteří jsou léčeni pro ketoacidózu. Projevuje se zvýšením tlaku mozkomíšního moku a může přetrvávat i několik hodin po úpravě glykemie

 • klinicky:
  • dehydratace
  • porucha vědomí (koma v 10% - acidosa+dehydratace+hyperosmolalita)
  • Kussmaulovo dýchání (hyperpnoe, minutová ventilace)
  Hyperosmolární hyperglykemický syndrom (HHS)
 Hyperosmotická nonketogenní hyperglykémie (HONK)
 Nonketotické hyperosmolární koma
 • častěji u DM 2.typu v kombinaci s dehydratací
  • infekce, urémie,l GI krvácení
  • léky (diuretika, KS, statiny, ACE-I, neuroleptika, manitol)
 • hyperglykémie > 22 mmol/l
 • hyperosmolalita séra (315-350 mosm/kg)
 • dehydratace
 • není ketoacidosa
 • klinicky:
  • polyurie, žízeň, dehydratace, porucha vědomí (zprvu spíše kvalitativní)
  • epi záchvaty (ev. až SE)
  • ložiskové příznaky mohou vést k chybné dg CMP (proto je hyperglykémie > 22 mmol/l KI trombolýzy,  pokud není prokázán akutní uzávěr odpovídající tepny)
  • edém mozku není na rozdíl od DKA častý
 
 • glykémie z žilní krve
  • á 1 hodina
  • po stabilizaci á 2-4 h
 • ABR (k odlišení HHS od DKA) vč. anion gap
  • u HHS pH>7.3
 • osmolalita/S (> 320 mosm/l)
 • ionty ( K, Cl, Na), urea, kreatinin
 
 Detekce a korekce vyvolávající příčiny
 • např. léčba infekce apod
 Rehydratace
 • osmotická diuréza může vést k deficitu 4-6l !
 • polovinu deficitu uhradit během 12h
 • různá schémata
  • FR 0.9% 15-20 ml/kg/h
  • FR 0.9%  500 ml/h v prvních 6-8 h, ev. 1000 ml v první hodině
Korekce glykémie
 
 • při gly > 8-10mmol/l inzulin s.c. (HMR), při neúspěchu inz. kont.  → inzulinová terapie (viz protokol)
  • u HHS a DKA není doporučován bolus inzulinu
 • nutná postupná korekce hyperglykémie (riziko edému především u DKA)
  •   dop. korekce osmolality max. 3 mosm/l/h
  •   dop. korekce gly max. 3 mmol/l/h
 • CAVE hypoglykémie
  • u akutních neurol. pacientů špatně tolerovaná
  • někdy se doporučuje simultánně s inzulinem podávat infusi Glu + K
 Sledování kalémie
 • pokles glykémie je následován  ↓K
 • při K < 3.3 mmol/ l  doplnit kalium před zahájením infúze inzulinu
 • pokud K 3.3-5.3 mmol/l, pak na 1l tekutin přidat 20-30 mmol K+
  • 1amp KCl 7.5% = 10 mmol K+,  DARROW 500ml = 36 mmol K+
 • při kalémii > 5.3 mmol/l kontrola kalémie za 2 h
 Antiedemová léčba
 

TOPlist