http://www.wikiskripta.eu/index.php/Intrakrani%C3%A1ln%C3%AD_hypertenze

OBECNÉ POSTUPY
Syndrom intrakraniální hypertenze
 
 
 
 • vzestup intrakraniálního tlaku > 15 mm Hg (> 20 cm H2O)
  • 1mm Hg=1.36 cm H2O
 • k vzestupu ICP dochází po selhání kompenzačních mechanismů
 
 • neurokranium tvoří uzavřenou a pevnou schránku.  Za fyziologických podmínek jsou zde v rovnovážném stavu 3 nestlačitelná prostředí :
  • mozek (80-90%)
  • likvor  (5-10%)
  • krevní náplň cévního řečiště (3-10%)
 • normální nitrolební tlak (ICP)  je 10−15 mm Hg
  • ICP 16−20 mm Hg lehká hypertenze
  • ICP  21−40 mm Hg  střední hypertenze
  • ICP  41−60 mm Hg  těžká nitrolební hypertenzi
  • ICP >  nad 60 mm Hg jsou kritické
 • normální hodnota mozkového perfúzního tlaku (CPP) = 70-100mmHg
  • bezpečný CPP > 50 mmHg
  • CPP 30- 50 mm Hg vede k reverzibilní funkční poruše
  • CPP < 30mm Hg vede k nevratným změnám
 • zvýšení objemu jednoho kompartmentu musí být kompenzováno poklesem objemu jiných částí  (iniciální kompenzace) 
 • po vyčerpání kompenzačních mechanismů (kritický volume) dochází k  ICP a následuje progresivní snižování průtoku krve mozkem (CPP)
CPP = MAP – (ICP + CVP)
MAP – Mean Arterial Pressure , CVP - venózní tlak
 
 
    2xTKd + TKs
MAP =  ---------------------       
     3
 
Poznámky k likvorovému kompartmentu
 • objem likvoru 90-150 ml, hodinová produkce v chorioidálních plexech 10-25 ml/h
 • resorbce v Pacchioniho granulacích (přepouštěcí tlak je cca 5mmHg)
 • při vzestupu ICP se likvor přepouští rychleji a jeho objem klesá (viz níže)
Poznámky k vaskulárnímu kompartmentu
 • část arteriální - vysokotlaká s aktivní autoregulací
 • část venózní - nízkotlakou, kapacitní, relativně pasivní
 • obě části mohou měnit svůj objem - na vzestup ICP reaguje venózní část zmenšením objemu stlačitelných částí
 • autoregulace může být v postižené oblasti narušena
  • vazoparalýza (vazodilatace) vede k progresi vasogenního edému 
  • zvyšuje se vaskulární volum a ICP
 • autoregulace se dále zhoršuje s věkem (zvyšuje se periferní rezistence a snižuje cerebrovaskulární rezerva)
 • více o mozkové perfúzi zde
Compliance
 • poměr mezi změnou objemu a změnou ICP
 • udává míru, jakou může narůst objem některého intrakraniálního kompartmentu beze změny ICP
 • po vyčerpání rezervy je compliance  vyčerpána a každé další zvýšení intrakraniálního volumu vede k rychlému nárůstu ICP (náhlá dekompenzace u temporálního konu)
 • korelátem vyčerpané compliance jsou kompresivní přízanky na CT/MR (viz dále diagnostika)
Příklad nárůstu nitrolební hypertenze v důsledku expanze či mozkového edému
-
Nitrolební hypertenze může nastat při zvýšení objemu uvedených tří složek

Likvor

 • zvýšená produkce mozkomíšního moku
  • zánětlivá iritace chorioidálního plexu /chorioiditis, ependymitis, leptomeningitis/
  • iritace plexu u mozkové komoce
 • snížená resorpce mozkomíšního moku
  •  trombóza splavů
  • skleróza Pacchionských granulací
  • edém mozku
 • překážky bránicí cirkulaci mozkomíšního moku

  důsledkem je vznik hydrocefalu

Krev
 • intravaskulárně (arteriální / venózní pool)
  • městnání krve při trombóze splavů
  • městnání při útlaku či trombóze krčních žil
  • pasivní dilatace cév při ztrátě autoregulace (hypertenzní krize, časná fáze difuzních poškození mozku − např. hypoxie)
 • extravaskulárně
  • epidurální, subdurální, subarachnoidální intraventrikulární i intracerebrální krvácení
Mozková tkáň
 • edém
  • vazogenní
  • intersticiální
  • cytotoxický
 • tumor, absces, kontuzní ložiska
 • difuzní poškození mozku s průvodním edémem mozku
  • hypoxie
  • prudké změny osmolarity séra
  • hypoglykemie
 
 Edém mozku (exitují různé klasifikace)
1. Extracelulární
 1.1 Vasogenní
 • změny v permeabilitě kapilár vedou k přesunu osmoticky aktivních částic do intersticia, sérové proteiny unikající z cév strhávají s sebou molekuly vody
 • edém je volně pohyblivý, šíří se v bílé hmotě a kopíruje hranice šedé a bílé hmoty
 • v CT obraze podmiňuje "prstovitý" vzhled
 • bývá přítomen:
  • u tumorů (rychlý růst tkáně vede k novotvorbě kapilár s neplnohod­notnou stěnou)
  • v pozdějších fázích mozkových ischémií, kdy dochází k poruše HEB (od 5.dne)
  • u purulentních meningitid či traumat
  • u maligní hypertenze
  • u zadní reverzibilní hypertenzní encefalopatie (PRES)  

 1.2 Hydrocefalický

 • vzniká v důsledku zvýšeného tlaku likvoru a jeho pohybu přes stěnu komor (transependymálně)
 • HEB není porušna
 • dochází k hromadění Na a vody v periventrikulární bílé hmotě
2. Intracelulární (cytotoxický)
 • selhání Na/K pumpy porušení permeability buněčné membrány a retence Na a vody v buňce
 • dochází ke zvýšení intracelulárního objemu a redukci extracelulárního prostoru
 • edém je nepohyblivý, postihuje bez rozdílu šedou i bílou hmotu
 • bývá u:
  • akutních iCMP
  • otrav vodou, těžké hyponatrémie
  • karniotraumat
 
               vasogenní edém                                 intracelulární edém                             hydrocefalický edém
 ► Bolesti hlavy
 • bývá často prvním příznakem nitrolební hypertenze
 • většinou střední intenzity, postupně progreduje
 • bolest  se zvyšuje tlakem na jugulární žily,  Valsalvovým pokusem /hluboký vdech s následujícím zadržením dechu), tlakem na karotidy se zmenšuji
 • horizontální poloha bolesti zvyšuje, vertikální mírní /obrácený Tinelův příznak
 Nauzea, zvracení
 • zvracení může mít cerebrální charakter - náhlé, prudké, explozívní bez nausey
 • může ale být i klasické zvraceni s nauseou.
 ► Závrať
 • většinou charakteru nejistoty v prostoru, při nádorech zadní jámy ev. i rotační ráz
 Krevní tlak
 • na počátku TK stoupá, kdy se regulační mechanismy snaží udržet CPP
 • tato kompenzace při dále narůstající hypertenzii nedosta­čuje, dochází k selhání regulačních mechanismů s následným poklesem krev­ního tlaku
 • současně dochází k sekundární bradykardii (iritace vagu)
 ► Bradykardie
 • přechod v tachykardii je známkou hrozícího nebezpečí /signum mali ominis/, pro­tože je příznakem obrny vagu
 Respirační poruchy
 Oligurie 
 • způsobena tlakem na diencefalon
 Městnavá papila
 Kvalitativní a posléze i kvantitativní porucha vědomí
 Konusové příznaky (herniace)
 • okohybné poruchy
 • u  temporálního kónu může  jednostranná mydriáza vznikat tlakem supratentoriální expanze na mezencefalon (mydriáza ipsiláterálně k lézi) nebo útlakem mezencefala o kontralaterální okraj tentoria (mydriáza kontraláterálně k lézi)
 • paresy či plegie, dekortikační či decerebrační postury
 • Cushingova trias
  • hypertenze
  • bradykardie
  • poruchy dechu
 • obraz progredující kraniokaudální deteriorace s mizením kmenových reflexů
 
Mozkové herniace 1-unkální, 2-centrální, 3-subfalcinní, 4-rostrální, 6-tonsilární
 
Anamnéza, klinické vyšetření
 • subj obtíže viz výše
 • neurologický nález  je v prvních stadiích chudý, může být paréza n.VI
 • důležitá je pečlivá monitorace stavu vědomí (např. dle škály Beneš-Drábek)
 • u pacientů s poruchou vědomí pečlivě vyšetřit kmenové reflexy k posouzení vývoje centrálního syndromu kranio-kaudální deteriorace

Zobrazovací metody (CT, MR)

 • monitorace ložiska, které edém způsobuje (např. měření velikosti hematomu)
 • příznaky svědčící pro vyčerpání compliance
  • zúžení komorového systému
  • zánik subarachnoidálních prostor
  • útlak postranních komory
  • komprese bazálních cisteren
  • posun středočárových struktur - pineální kalcifikace (při jednostranné expanzi)
   • 3-5 mm - somnolence
   • 5-8 mm - sopor
   • > 8 mm - semikoma, koma
 • specifickou situací je dilatace I-III. komory při obstrukčním hydrocefalu s transependymálním přestupem likvoru (hypodenzní lem kolem komor na CT,  hypersignální oblasti v T2 vážených obrazech na MR)
 
Neurosonologie   viz zde
 

Vyšetření očního pozadí  (edém papily)

 • papila je zduřená, její hranice  neostré
 • prominence se měří v dioptriích 
 • arterie jsou úzké, vény široké, přeplněné
 • na papile jsou drobné tečkovité hemoragie
 • u městnané papily není zrak porušen, teprve při delším trvání městnání dochází k atroiii optiku s postižením zraku
EEG
 • pomalé edémové vlny
Měření intrakraniálního tlaku
 • představuje jednoznačnou verifikaci a kvantifikaci nitrolební hypertenze
 • čidlo
  • intraparenchymové (v případě parenchymových lézí)
  • intraventrikulární (v případě předpokládané derivace likvoru nebo krve z postranních komor)
  • subdurální, epidurální
 • indikace s výjimkou kraniotraumat nejasné
  • u traumat GCS < 8 (zvlášť když nelze posoudit podíl nitrolební hypertenze, difúzního poškození či fokální léze na poruše vědomí)
  • u IC krvácení význam méně jednoznačný (spíše u hemocefalu)
  • u akutního hydrocefalu je zevní drenáž současně výkonem léčebným
 • čidlo ponechat max. 5-7 dní, poté roste riziko infekce a klesá přesnost měření
 • indikací k plné terapii in­trakraniální hypertenze je setrvalý ICP nad 15-20 mmHg nebo CPP < 50 mm Hg

Monitorování saturace oxyhemoglobinu (SjO2) v jugulárním bulbu

 • význam je u KC poranění, význam u CMP nejasný
 • monitorace A-V diference SjO2 může informovat o metabolické aktivitě CNS
 • norma 50-65%
  • snížení diference ukazuje na nízkou konzumpci kyslíku mozkem
  • zvýšení (< 50%)  ukazuje naopak  na vysokou konzumpci kyslíku málo perfundovaným mozkem
 • při hodnocení je nutno brát v úvahu tělesnou teplotu a vliv medikace
 
 Nejčastější příčiny nitrolební hypertenze
 • tumory  CNS
 • úrazy hlavy
  • epidurální krvácení
  • subdurální krvácení
  • subarachnoideální krvácení
  • kontuze a lacerace mozku
  • DAI
 • ischemické a hemoragické CMP                      
 • záněty CNS
 • jiné nemoci s průvodním edémem mozku
  • diabetická ketoacidóza s edémem mozku
  • difúzní hypoxicko-ischemické postižení
  • intoxikace                                                          
  • Reyeův syndrom
  • poruchy vodního a minerálního metabolismu
 
TOPlist