!!!!!   Při úpravě nutno zkopírovat do kapitoly o TK  

2.31-Hypertenze

OBECNÉ POSTUPY
Krevní tlak u akutních CMP

 
 
   Hypertenze
 • zvýšení TK je běžným korelátem akutních CMP
 • s výjimkou hy­pertenzní encefalopatie a hypertonického krvácení je vysoký TK důsled­kem, nikoliv příčinou akutní neurologické situace
 • příčina  hypertenze je multifaktoriální
  • autoregulace k zajištění CPP
  • stresová reakce na bolest a strach
  • tzv. Cushingova reakce (hypertenze, bradykardie a poruchy dechu) při lé­zích v oblasti mozkového kmene či intrakraniální hypertenzi
 • studie CATIS a SCAST neprokázaly benefit rychlé kompenzace TK v akutním stadiu
 • rychlé a výrazné snižování TK u všech akutních neurolo­gických stavů, s výjimkou hypertenzní encefalopatie a  ICH, může být navíc kontraproduktivní s negativním vlivem na  outcome  (↓CPP)
 • v akutním stadiu jsou v léčbě preferovány urapidil, labetalol a enalapril  parenterální antihypertenziva

→ hypertenzní krize viz zde

Ischemické CMP
 • autoregulace je v ischemickém ložisku porušena (někdy až v řádu týdnů) a regionální perfúze je tak závislá na systémovém tlaku (→ regulace mozkové perfúze)
 • příliš vysoký nebo příliš nízký TK jsou nepříznivými prognostickými faktory u pacientů s akutní iCMP
  • hrozí hypoperfúze nebo naopak poškození HEB a progrese edému či hemoragická transformace
 • u konzervativně léčených pacientů (s výjimkou např. hypertenzní krize, kardiálního selhávání apod) je benefit antihypertenzní léčby nejasný (AHA/ASA 2013 IIb/C)
 • restart terapie u hypertoniků většinou zahajujeme za 24h (AHA/ASA 2013 IIa/B)
  Indikace antihypertenzní terapie v akutním stadiu iCMP
 • TK > 185/110 mmHg (lépe < 180/105mm Hg) před plánovanou trombolýzou či intervencí nebo v prvních 24 hodinách od jejího zahájení   (AHA/ASA 2013 I/B)
 • TK > 220/120 mmHg při konzervativní léčbě   (AHA/ASA 2013 I/C)
 • výraznější korekce TK (< 150/100 mmHg) pouze s ohledem na komorbidity:
  • levostranné srdeční selhání
  • akutní koronární syndrom
  • disekce aorty
  • hypertenzní encefalopatie
  • mozkové aneuryzma
 
Intracerebrální krvácení  → viz zde
 
Subarachnoidální krvácení
 • TKs udržovat v případě neošetřeného zdroje 130-150 mmHg
 • pooperačně 150-175mmHg, při vazospazmech po ošetření zdroje krvácení 180-220 torr
 • přílišná a rychlá korekce TK může být kontraproduktivní (pokles CPP,  zvýšení rizika ischemie při vazospazmech)
 
   Hypotenze
 
 • hypovolémie
 • srdeční selhání
  • dekompenzace chronického selhání
  • akutní stresová kardiomyopatie (Tako-Tsubo)
  • arytmie
  • IM
 • sepse 
 • významná ztráta krve - krvácení
  • GIT
  • gynekologické
  • hematurie
  • hemoptýza
  • trauma, pooperační stavy

Rychlé zhodnocení hypo-/hypervolémie je možné pomocí UZ vyšetření ven cava inferior  → viz zde

 
 Hypovolémie
 • doplnit tekutiny krystaloidy (Ringerfundin) , eventuálně i koloidy (Haes, Tetraspan)
 • v případě přetrvávání hypotenze přidat noradrenalin
 Kardiální selhání
 • korekce ev arytmií
 • inotropní podpora (dobutamin), diuretika
 • ev. akutní revaskularizace

 Sepse, septický šok

 • doplnění tekutin
 • podpora oběhu noradrenalinem
 • agresivní antibiotická léčba
 
 Ztráty krve
 • pátrat po příčině (většinou lze až po zvládnutí akutního stavu - např. GFS, kolonoskopie atd)
 • hodnotíme tíži anémie, rychlost vzniku, příčinu krvácení, zda pokračuje a jak se pacient na anémii adaptuje
 • u akutní ztráty je MCV v normě, u chronických ztrát MCV klesá  ( → anémie)
 • náhrada krve
  • indikovat uvážlivě
  • užívat deleukotizované preparáty
  • podání 1 transfúzní jednoty (TU) erytrocytárního přípravku zvýší Hb o 10 g/l u dospělého průměrné váhy
  • u proběhlé hemoragie indikace  viz tabulka
  • u pokračujícího krvácení udržovat Hb > 80 g/l
 Indikace náhrady krev dle odhadované ztráty
 • 15-30% volumu (800-1500ml) - náhrada netřeba, pokud není preexistující anémie
 • 30-40% (1500-2000ml) - potřeba transfúze pravděpodobná
 • > 40% (> 2000ml) -  zahájit ihned
 Indikace náhrady krev dle hemoglobinu
 • Hb > 100g/l       -  transfúze neindikována
 • Hb 70-100 g/l   -  indikace nejdnoznačná
  • projevy tkáňové hypoxie (dyspnoe, AP)?
  • kompenzační rezervy, rychlost vzniku anémie
  • krvácení pokračuje?         
 • Hb < 70g/l         -  transfúze vždy indikována
TOPlist