Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

OBECNÉ POSTUPY
Tělesná teplota

 
 • v akutním stadiu CMP je doporučeno udržovat normotermii 
  • zvýšená tělesná teplota zvětšuje rozsah mozkové ischemie a bylo prokázáno, že zhoršuje výsledný stav pacientů
 • efekt hypotermie nebyl u akutní iCMP spolehlivě prokázán (na rozdíl od stavů po KPR) a nelze jej zatím doporučit mimo klinické studie (AHA/ASA 2018 IIb/B-R)
 • při febriliích určit etiologii a zahájit sympt. a kauzální terapii (AHA/ASA 2018 I/C)
  • komplikace CMP? (např. pneumonie)
  • souvisí febrilie s příčinou CMP? (např. infekční endokarditida)
 
Centrální teploty
Infekce
Ostatní

SAK
ICH

respirační (často aspirační)
močové (PMK)
infekce z žilního katetru (vč. flexil)
infekce dekubitu
neuroinfekce
endokarditis
neuroleptický maligní syndrom
maligní hypertermie
 
 • snaha o zjištění etiologie febrilií, u infekcí určit postižený orgán
 • objektivní nález
  • poslech plic, pohmat břicha, vzhled a zápach moči
  • lokální zarudnutí u vstupů, meningeální jevy
 • odběry a další pomocná vyšetření:
  • KO (leukocytóza), CRP ev. prokalcitonin, FW
  • RTG S+P, moč+sediment
  • mikrobiologické vyšetření moči, sputa a stěrů z horních cest dýchacích, hemokultury, kultivace z invazivní vstupů
  • ev. LP
 Symptomatická terapie
 • zahájit při TT > 37.5st
 • fyzikální chlazení
  • obklady, chladící systémy (např. podušky)
  • chlazení infuzních roztoků
  • výplachy žaludku studeným FR cestou NGS nebo močového měchýře cestou PMK
 • PARALEN
 • antipyretikem 2.volby je NOVALGIN
 • u každého zvýšení tělesné teploty zvážit extrakci či výměnu invazivních vstupů
   

 Antibiotika → viz zde

 • empiricky širokospektrá antibiotika, úprava dle klinického průběhu a  výsledku kultivací
 
 p.o.
PARALEN (paracetamol, tbl. 500 mg)
max 4 g/d
PARALEN 500-1000 mg p.o. á  6-8h 1-1-1
 
 inj.
max 5 g/d
NOVALGIN 5ml/500mg /100 ml FR inf i.v. 30 minut á 8h 1-1-1
   
PERFALGAN amp 500 nebo 1000mg  inj. i.v. á 8 h 1-1-1
 • minimální interval mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hodiny

OBECNÉ POSTUPY
Prevence hluboké žilní trombózy
 Aktualizace 26.03.2018  

 
 • imobilita představuje zvýšené riziko hluboké žilní trombózy (DVT)
 • DVT je bez prevence detekována v prvních 2 týdnech až u 50% imobilních pacientů [Brandstater, 1992]
  • tromby se tvoří jednak v paretické dolní končetině a jednak v pánevních žilách
  • 2/3 se vyskytují pod kolenem a jsou často asymptomatické, je ale riziko proximální progace
  • většina symptomatických DVT je lokalizována proximálně  (stehno, pánev)
  • maximum výskytu je mezi 3.-7.dnem
 • obávanou komplikací je plicní embolie (PE)
 • u ležících pacientů nutno pravidelně kontrolovat stav lýtek (otok, palp bolestivost), řada trombóz ale probíhá asymptomaticky
 • profylaxe
  • fyzikální terapie: IPC (intermitentní pneumatická komprese)
  • medikace: LMWH a UFH 
 •   nejvíce důkazů o efektivitě je u IPC
 
 • časná RHB a vertikalizace
 •   kompresní punčochy nejsou po CMP doporučovány  (AHA/ASA 2018 III/B-R)
 • preferována intermitentní pneumatická komprese - IPC (např. Venaflow, Kendall apod) (AHA/ASA 2018 I/B-R)
  • dle studie CLOTS 3 redukce 30denní mortality (13.1⇒10.8%) a výskytu DVT (12.1%⇒8.5%) . V této studii měla část pacientů v obou větvích LMWH [CLOTS 3, 2013]
         
 • benefit UFH a LMWH u imobilních pacientů je nejasný (AHA/ASA 2018 IIb/A)
 
 • velká meta-analáza neprokázala efekt na mortalitu a výsledný stav  [Dennis, 2016]
 Low molecular weight heparin /LMWH/    více o LMWH zde
FRAXIPARINE (nadroparin 1ml/9500IU) 0,3 ml s.c. 1-2krát denně (á 12h)
 
CLEXANE (enoxaparin - 1ml/10000IU/100mg)
     - nízké riziko 0,4 ml s.c. 1x denně
     - vyšší riziko 0.6 ml s.c.1x denně
 
Po subkutánním podání se enoxaparin rychle a úplně vstřebává, přičemž absorpce je přímo úměrná podané dávce a biologická dostupnost se blíží 100%. Maximální anti-Xa aktivita v plazmě je zjišťována 3-5 hod. po s.c. podání, průměrné maximální aktivity anti-Xa jsou přibližně: 0,2 IU/ml po injekci 20 mg, 0,4 IU/ml po injekci 40 mg a 1,0 IU/ml po aplikaci 1 mg/kg. K maximální plazmatické anti-IIa aktivitě dochází cca po 4 hod. a podání 1 mg/kg vede k maximální plazmatické aktivitě anti-IIa asi 0,1 IU/ml. Eliminační poločas anti-Xa aktivity je přibližně 4 hod. a po subkutánní aplikaci 40 mg enoxaparinu sodného je v plazmě měřitelná anti-Xa aktivita až 24 hodin. U dialyzovaných pacientů je nezměněn. Biotransformace probíhá zejména v játrech, kde vznikají látky s nižší molekulovou hmotností a výrazně sníženou účinností. V dávkách doporučených pro jednotlivé indikace neprodlužuje čas krvácivosti, v profylaktických dávkách neovlivňuje signifikantně APTT, nemá vliv na destičkovou agregaci a vazbu fibrinogenu na destičky.
 
 Unfractioned heparin /UHF/
Heparin (amp=25000 IU/5ml)   5000 IU s.c. á 8-12 hod
 
 • dle studie PREVAIL  byl enoxaparin 40mg 1xd účinnější než heparin 2x 5000 IU v prevenci DVT u pacientů s ICMP [Sherman, 2007]
 
 ► Subarachnoidální krvácení
 • preferována fyzikální terapie, LMWH lze podat až po ošetření ev. aneuryzmatu
 ► Ischemické CMP
 • LMWH ihned, v případě trombolýzy za 24hodin
 • podávání LMWH v dávkách vyšších než profylaktických není doporučeno pro vyšší incidenci hemoragických komplikací (studie IST )
 ► Intracerebrální krvácení
 • v akutním stadiu fyzikální terapie
 • při stabilizaci krvácení (stacionární CT nález) lze při normální koagulaci podávat LMWH od 3.-4. dne (AHA/ASA class IIb, LoE B)

U pacientů se SAK nebo ICH s PE nebo akutní žilní trombózou DKK
zvážit   
akutní IVC filtr (AHA/ASA 2010 class IIb, LoE C)   

 
 
Kelly J. Venous Thromboembolism After Acute Stroke. Stroke. 2001; 32: 262-267

OBECNÉ POSTUPY
Katetrové močové infekce

 
  Prevence
 • důkladně zvážit indikaci katetrizace, katetr nechat zavedený co nejkratší dobu
 • zavádět za aseptických kautel
 • pravidelné výměny po 14-21 dnech
 • pravidelné výměny sběrných sáčků
 • důsledná hygiena genitálu a kůže oblasti genitálií
 • sledování a udržování průchodnosti katetru, močový katetr nesmí být nikde zalomený a sáček musí být vždy pod úrovní močového měchýře
  Klinický obraz a diagnostika
 • (sub) febrilie, zakalená moč
 • leukocytóza, ↑CRP, ↑FW
 • patologický biochemický nález v moči
 • pozitivní kultivace (>105)
  Terapie
 • zrušení event. výměna katetru
 • empirická atb terapie 5-10 dní, ev změna atb dle kultivací
Trimetoprim-sulfametoxazol (BISEPTOL)
amp 480 mg, tbl. 480 mg
  inf. 960mg á 12h během 30minut
  p.o. 960 mg á 12h
Ampicillin+kys.klav. (AUGMENTIN) amp 1,2g
  i.v. 1,2g á 8h
  p.o.  375-625 mg á 8h
Nitrofurantoin (FURANTOIN) tbl 100mg
  p.o. 100mg á 8h
Ceftazidim (FORTUM) amp 0.5, 1 a 2 g
  1-2g á 8-12h
 
 
 
 
 

 

TOPlist