OBECNÉ POSTUPY / EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY 
Akutní symptomatické záchvaty
Aktualizace 14.3.2018
 
 
 • akutní symptomatické záchvaty (ASZ) vznikají v časové souvislosti s probíhajícím postižením CNS
  • většinou < 7-10 dní od vzniku inzultu
  • plynulý přechod v záchvaty pozdní, neprovokované (epilepsii)
 • oproti neprovokovaným záchvatů je nižší riziko rozvoje neprovokovaných záchvatů (epilepsie)
 • riziko výskytu ASZ je ovlivněno charakterem a lokalizací CNS postižení i dalšími faktory (genetika, věk, komorbidity)
 • mezi ASZ nepatří:
  • záchvaty vyvolané specifickými podněty (např. zrakovými), které se vyskytují u pacientů s epilepsií
  • záchvaty vyvolané spánkovou deprivací (jsou časté u pacientů s epilepsií a nebylo  prokázáno, že by nedostatek spánku mohl být samostatným vyvolávajícím faktorem
   při vzniku ASZ
 • ASZ tvoří asi 40% prvních záchvatů
 
 
   Strukturální léze CNS
 • CMP (30%)
  • iCMP, ICH, trombóza splavů, SAK
 • KC traumata (15%)
 • neurochirurgické operace
 • tumory
   Toxicko-metabolické postižení (30% )
 • hypo- Ca, Mg, Na
 • alkalóza
 • hypoglykémie, hyperglykémie (nonketotická i s ketoacidosou)
 • hyperamonémie
 • urémie, hemodialýza
 • alkohol
 • drogy
  • kokain, amfetaminy, kanabinoidy
 • medikamenty
  • v souvislosti s užíváním (viz dále)
  • v souvislosti s vysazením (barbituráty, BDZ)
   Záněty (15%)
 • absces
 • herpetická encefalitida
 • meningitidy
 • HIV
   Jiné
 • intoxikace CO
 • hypoxická encefalopatie
 • hypertenzní encefalopatie, eklampsie
 • deficit pyridoxinu
 • hypo- a hyperthyreosa
 
Cévní mozkové příhody
 • dle různých zdrojů 30-60% všech ASZ
 • 50-70% ASZ proběhne v prvních 48 hodinách od vzniku CMP
 • častěji u krvácení a trombóz splavů
 • především u krvácení se doporučuje v akutním stadiu kontinuální EEG monitorace → výrazně vyšší záchyt nepoznaných záchvatů a NCSE
 • riziko ASZ stoupá  u větších lézí a u postižení kortexu, u SAK je popisován vztah s množstvím krve v bazálních cisternách
 • profylaktické podávání AE není doporučeno (AHA/ASA 2018 III/B-R)
Kraniocerebrální poranění
 • podobně jako u CMP, kontinuální EEG monitorace prokazuje u středně těžkých až těžkých KCT  vyšší výskyt ASZ (hlavně nekonvulzivních)
 • většina záchvatů < 24h od úrazu
 • riziko vzniku ASZ resp i epilepsie závisí na závažnosti poranění a je vyšší u krvácení  (SDH, EDH nebo parenchymové - 7-10%), dále u impresivních fraktur kalvy a kontuzního poranění
Metabolické poruchy
 •  významnou roli hraje nejen absolutní hodnota, ele i rychlost rozvoje poruchy
 • průkaz laboratorní abnormity v průběhu 24 hodin od záchvatu
 • u renálního selhávání může hrát roli urémie nebo elektrolytová dysbalance, záchvaty se vyskytují u hemodialyzovaných pacientů, kde se podílí
  • uremická encefalopatie
  • dysekvilibrační syndrom
  • hypokalcemie
  • hypoglykemie
  • hyponatremie
 • u hepatálního selhávání nejsou ASZ  časté, pokud jsou, pak  souvisí s hyperamonémií
 • hyponatrémie, hypomagnezémie  a hypokalcémie  viz samostatné kapitoly
   Hypoglykemie     Glu < 2,0 mmol/l
   Hyperglykemie s ketoacidózou     Glu > 25 mmol/l
   Hypomagneziemie     Mg < 0,3 mmol/l
   Hypokalcemie     Ca2+ < 1,2 mmol/l
   Hyponatremie     Na < 115 mmol/l
   Renální selhání
    Urea > 35.7 mmol/l
    Kreatinin > 884 umol/l
 
Infekce
 • vysoké riziko ASZ i  epilepsie je u mozkového abscesu a u herpetické encefalitidy
Toxické vlivy
 • alkohol
  • nejčastěji v rámci abstinenčního syndromu (při pravidelné konzumaci > 5 g/den) (Alcohol Withdrawal Seizure - AWS)
  • záchvaty se objevují mezi 7.-48. hodinou, často v kombinaci s delirantním syndromem
  • častá je kumulace záchvatů či ASSE
  • u chronických alkoholiků nutno vyloučit i jinou metabolickou poruchu (hypoglykemie, hyponatrémie atd.), pomýšlet je třeba i na strukturální lézi CNS (krvácení, trauma atd)
 • léky
  • závislost na dávce, často při intoxikaci (chtěné i nechtěné), ale i v terapeutickém rozmezí
  • vyšší riziko při polypragmazii a u starších pacientů
  • AKS i SE mohou vznikat i při vysazení léků
   • barbituráty, benzodiazepiny, opiáty, baclofen, vigabatrin
 • drogy
  • kokain, amfetaminy, kanabinoidy
Léky s rizikem vzniku ASZ při užívání v terapeutické dávce
 Neuroleptika   fenothiaziny (chlorpromazin), haloperidol
  klozapin
 Antidepresiva   tricyklika, maprotilin, klomipramin
  SNRI (venlafaxin), SSRI (fluoxetin, sertralin)
 Antibiotika   beta laktamy (peniciliny), fluorochinony,
  metronidazol
 Analgetika   meperidin a normeperidin, tramadol, fentanyl a
  sufentanyl
  morfin  intratekálně
 Anestetika   sevofluran, propofol
 Cytostatika   5-fluorouracil, busulfan, chlorambucil
  metotrexát
 Antiastmatika   teofylin
 Imunosupresiva   cyklosporin
 Antihistaminika   difenhydramin
 Myorelaxancia   baclofen
 Antiulcerosa   cimetidin
 
 • semiologie záchvatů
  • převážně generalizované tonicko-klonické (GTCS)
  • fokální se sekundární generalizací
  • nonkonvulzivní status epilepticus (NCSE)
 • z hlediska počtu záchvatů:
  • izolované záchvaty
  • kumulace záchvatů
  • akutní symptomatický status epilepticus (ASSE)
Detekce a odstranění vyvolávající příčiny
 • léčba příčiny je často i kauzální léčbou záchvatů
  • korekce metabolických poruch, intoxikací
  • vysazení nevhodného léku apod.
Symptomatická antiepileptická léčba

 ►  Izolovaný záchvat, příčina již zcela odezněla (např. hyperglykémie, hyponatrémie)

 • nízké riziko recidivy (<3), AE neindikována

 ►  Izolovaný záchvat či více záchvatů, příčina přetrvává (těžká CMP, KC poranění)

 • zvýšené riziko recidivy záchvatů, které by mohl pacienta v akutním stadiu ohrozit (progrese nitrolební hypertenze, riziko rebleedingu u SAK apod)
 • indikovaná krátkodobá léčba antiepileptiky  (týdny až měsíce)
  • délku léčby ovlivňuje strukturální nález a EEG
 • při vysokém riziku s trvající příčinou (např. urémie při CHRI) lze podávat AE dlouhodobě

 ►  Iniciální kumulace ASZ nebo ASSE

 • při plném odeznění příčiny krátkodobá léčba AE (< 7 dní) 
 • při trvající příčině (těžká CMP, kraniotrauma) indikována AE  (týdny až měsíce)

 ►  2 a více záchvatů, z nichž alespoň jeden  > 14 dní od inzultu = epilepsie

 • indikována dlouhodobá AE medikace
 • pro volbu antiepileptika ke krátkodobé léčbě po proběhlém ASZ neexistují jednoznačná doporučení na základě výsledků klinických studiích
  • k léčbě trvající jen několik dní lze využít diazepam ev. clonazepam, valproát nebo levetiracetam (s možností iniciální i.v. titrace)
  • fenytoin
   • možnost rychlé titrace
   • ale nelineární farmakokinetika s nutností kontrol hladin
 • krátkodobou preventivní léčbu ponechat jen na nezbytně nutnou dobu !!
 
 • epileptické záchvaty v době akutní (< 7 dní od vzniku inzultu) jsou ASZ a nikoliv epilepsie
 • riziko přechodu do neprovokovaných záchvatů (epilepsie) je dáno:
  • příčinou  - ischemie, hemoragie, jejich etiologie?
  • strukturálními  změnami - rozsah a lokalizace lézí (kortikální x subkortikální)
  • komorbidity (např. stp předchozích inzultech)
 • prognosticky významný se zdá i nález na EEG
  • specifické epileptické grafolementy = riziko recidivy až  80 %
  • nespecifická abnormita = riziko ~ 40 %
  • normální EEG = riziko ~ 12 %
Poststroke epilepsie
 • neprovokované záchvaty vzniklé v důsledku cerebrovaskulární léze starší  > 2 týdny
  • latentní perioda mezi inzultem a prvním záchvatem bývá obvykle krátká, většina záchvatů se manifestuje do 1 roku
  • při průkazu epileptogenní léze většinou stačí 1 pozdní záchvat k dg. epilepsie a zahájení AE terapie pro vysoké riziko recidivy (stejně jako u posttraumatické epilepsie)
 • riziko vzniku po proběhlé CMP dle různých pramenů 7-20% (viz tab)
  • vyšší u krvácení (až 20%) a u rozsáhlých ischemií s postižením kortexu
  • záchvaty často souvisí s cévními malformacemi, které krvácení vyvolaly
  • prognosticky lze použít SeLECT score   , jeho význam je ale zpochybňován  [Finsterer, 2018]
 • parciální záchvaty (zvláště s Toddovou hemiparesou) mohou představovat diferenciálně-diagnostický problém  - recidiva CMP/TIA nebo záchvat?
  • při opakovaných uniformních atakách, které se objevují navzdory účinné sekundární prevenci, je vhodný terapeutický test s AE
 • preparáty v dlouhodobé terapii:  CBZ, LEV, VPA
  • LEV je z hlediska účinnosti i bezpečnosti plnou alternativou CBZ, navíc může mít méně negativních účinků na kognitivní funkce a je vhodný u straších pacientů  [Consoli, 2012]
 
   Incidence post-stroke epilepsie   [Bladin, Arch Neurol. 2000]
    Intracerebrální krvácení 10.6-15.4%
    Ischemická CMP 6.5-8.5%
    TIA 3.7%
    SAK 8.5%
 
 SeLECT score  [Galovic, 2018]
Tíže iktu
NIHSS < 4 0
NIHSS 4-10 1
NIHSS > 10 2
Postižení velké tepny  
Ne 0
ANO 1
Časné záchvaty (< 7 dní)  
Ne 0
ANo 1
Postižení kortexu  
Ne 0
ANo 2
Teritorium ACM  
Ne 0
Ano 1

 

TOPlist