OBECNÉ POSTUPY  
Iniciální vyšetření pacientů s podezřením na CMP
Aktualizace 167.07.2019
 
 
 
OBECNÉ POSTUPY  
Iniciální vyšetření pacientů s podezřením na CMP
Aktualizace 16.07.2019
 
 
ě
  Příznaky CMP
→ podrobnější definice CMP dle AHA/ASA 2013  viz zde     
 • náhle vzniklý neurologický deficit
  • nejméně 1 hlavní nebo 2 vedlejší příznaky (viz tabulka)
 • ne všechny CMP splňují kritérium ložiskového nálezu (lehký SAK, trombosa splavů)
 • naopak ne všechny akutně vzniklé ložiskové příznaky mají příčinu v CMP (stroke mimics - tumor, trauma, epi, hypoglykémie apod.)
  • jiná příčina ve věku < 50 let ~ 21%
  • jiná příčina ve věku > 50 let ~ 3%
Hlavní příznaky CMP
  Vedlejší příznaky CMP
 • porucha řeči   
 • skles ústního koutku    
 • oslabení končetin
 • náhlá kvantitativní nebo kvalitativní porucha vědomí
 • porucha senze (hypestesie, parestesie)
 • dysartrie
 • výpadek zorného pole, náhlá monokulární ztráta vizu
 • prudká, atypická bolest hlavy a šíje, ztuhlost šíje
 • vertigo
  

Poznámky k dělení iCMP dle časových parametrů

 
  Úkoly ZZS
 • rychlé zhodnocení vitálních funkcí (ABC) - A - airway, B - breathing, C - circulation
 • v případě potřeby zajištění dýchacích cest
 • zajistit žilní vstup
 • zkontrolovat glykémii
 • zahájit monitoring EKG
 • udržovat sat O2 >94%, při normální saturaci O2 nepodávat  (AHA/ASA 2018 I/C-LD)
 • rozpoznat příznaky CMP, zjistit relevantní anamnézu, především přesný čas vzniku a kontraindikace TL (viz dále)
 • provést triáž pacienta (iktová karta ZZS ), informovat cílové IC nebo KCC a zajistit co nejrychlejší transport
 • nepodávat glukózu (kromě zjištěné hypoglykémie) a nepodávat nic per os
 • až na výjimky neléčit hypertenzi (→ hypertenze v akutním stadiu CMP viz zde)
 
Triáž pacientů s akutní CMP
 • každý pacient s akutními klinickými příznaky rychle se rozvíjejícího ložiskového postižení mozku je kandidátem rekanalizační terapie až do okamžiku, kdy je tato léčba indikována nebo vyloučena (na základě anamnestických, klinických, zobrazovacích a laboratorních dat)
 • kandidát rekanalizační léčby má být v rámci přednemocniční triáže neodkladně transportován do centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dříve Komplexního cerebrovaskulárního centra;  KCC) nebo Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (dříve iktového centra;  IC)   (AHA/ASA 2018 I/B-NR)
  • benefit vynechání nejbližšího IC a přímý transport do vzdálenějšího centra poskytujícího MT je nejasný (AHA/ASA 2018 IIb/B-NR)
  • analýza dat studie DAWN neprokázala rozdílný otucome u obou přístupů  [Aghaebrahim,2019]
 • pravidla Triáže pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou v přednemocniční a nemocniční péči jsou uvedena ve Věstníku MZ ČR
 • Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) - nově Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
 • Iktové centrum (IC) - nově Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem   
 • Ostatní pracoviště v péči o CMP
Pacient
Laická triáž - volána ZZS
ZZS
odborná triáž  iktová karta ZZS
 

Iktové centrum (IC)
IVT

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC)
IVT a ev. MT
     
 Kdy zvážit převoz z IC do KCC nebo primární převoz do KCC
(pokud se nejedná o primární spád KCC)

     při podezření na okluzi velké tepny (OVT) < 4.5h od vzniku příznaků, přičemž by se čas do                    podání IVT v IC a KCC zásadně nelišil (do 15-30 min) nebo je IVT kontraindikována

    okluze velké tepny < 24h od vzniku příznaků u selektovaných pacientů  → viz zde
      pacienti s rizikem maligní ischemie a zvažovanou dekompresní kraniektomií
      pacienti s disekcí tepny indikovaní k intervenčnímu výkonu
      pacienti se subarachnoidálním krvácením (SAK)
      pacienti s trombózou mozkových splavů indikovaní k intervenčnímu výkonu
 
 
Důležité informace při předání pacienta
 • pokud možno přesná doba vzniku obtíží
  • kdy byl viděn naposled zdráv
  • pokud se pacient s příznaky CMP probudil, zjistit, kdy šel spát, ev. jestli v průběhu noci nešel např. na WC
 • osobní a léková anamnéza, zaměřit se na známé kontraindikace trombolýzy
  • především antikoagulace
   • warfarin
   • nová perorální antikoagulancia (NPA) - viz zde 
  • recentní operace či krvácení
  • alergie (na jod, jiné)
  • anamnéza renální insuficience
 • zajistit kontakt na příbuzné k získání dalších informací (zvlášť u afatických pacientů)
 • ideální je, pokud RZP získá od rodiny přehled diagnóz a soupis medikace pacienta ev. přiveze dostupnou zdravotní dokumentaci
 
  Iniciální nemocniční péče
(přehled základních postupů - provést co nejrychleji, řadu z nich lze provádět paralelně,
resp. až po zahájení trombolýzy)
 • je doporučeno postupovat podle vypracovaného interního protokolu
 • pacient je přivezen na urgentní příjem, CT pracoviště nebo stroke unit
 • žádný z níže uvedených postupů (s výjimkou stabilizace vitálních funkcí, korekce TK a nativního CT) nemá vést ke zpoždění podání tPA
Zhodnocení  a stabilizace vitálních funkcí
 • dechová frekvence, sat O2 pulsní oxymetrií (95-99%)
  • kyslík maskou či brýlemi při sat ≤ 94%  (AHA/ASA 2018 I/C-LD)
  • včasná intubace a UPV při respirační insuficienci
  • HBO (hyperbarická oxygenoterapie) není doporučena s výjimkou vzduchové embolie
 • vstupní 12ti svodové EKG (až po zahájení IVT), poté 3 svodová EKG monitorace
  • většinou až po akutní rekanalizační terapii
  • známky IM?, arytmie?
  • EKG nesmí pozdržet trombolýzu  (AHA/ASA 2018 I/B-NR)
  • → hodnocení EKG viz zde
 • monitorace TF a TK (správná manžeta!)  → léčba hypertenze u akutních CMP
 • zhodnocení rizika aspirace (až po rekanalizační terapii)
 • monitorace stavu vědomí (GCS, Beneš-Drábek)
Zajištění žilního vstupu, odběry
 • zavést flexilu (v případě trombolýzy 2 flexily)
  • pokud nelze zajistit periferní žílu, lze kanylovat v.femoralis
 • zvážit zavedení PMK a NGS (lze buď před TL nebo 24 h po ní)
 • akutně odběry (na žádanku uvést: urgentně - trombolýza!)
  • glukóza/S (glukometrem) - jediné vyšetření nutné před podáním IVT (AHA/ASA 2018 I/B-R)
  • urea, kreatinin, bilirubin, osmolalita, AST, ALT, GMT,  Na, K, Cl, CRP, albumin
  • kardioenzymy (CK, CKMB, LD) + hs troponin T  (AHA/ASA 2018 I/B-NR)
   • elevace u 5-34%  pacientů
   • IM může způsobit iCMP a naopak iCMP může vést k IM
   • cca 10% mírných elevací troponinu T není podmíněno IM (hypertenzní krize, tachyfisi, kardiální selhávání, plicní embolie, renální selhání, ao disekce)
   • na druhou stranu i hraniční elevace hs troponinu T může být podmíněna IM (u kryptogenních iktů se suspekcí na kardioembolizaci doplnit TTE ev. i MR srdce)
  • krevní obraz+diff
  • koagulace
   • APTT, protrombinový čas -Quick, protrombinový čas-ratio, AT III, fibrinogen
   • pokud pacient užívá NOAK , pak ev. Hemoclot (dabigatran) či spec. kalibrované anti-Xa (rivaroxaban, apixaban)
   • pokud pacient užívá warfarin, lze INR rychle určit pomocí CoaguChek 
  • další odběry dle okolností
   • ASTRUP,  toxikologie vč. alkoholu, těhotenský test
    ► Poznámka k odběrům v souvislosti s IV trombolýzou
 • u pacientů, kteří neužívají antikoagulační léčbu nebo nemají známou trombocytopénii nebo známou krvácivou abnormitu, je možné zahájit IVT i bez znalosti výsledku INR, aPTT a počtu trombocytů, pokud by jejich vyhodnocení a stanovení vedlo k prodloužení času do zahájení IVT
 • při zjištění hodnoty INR > 1,7 nebo aPTT nad horní limit laboratoře nebo počtu trombocytů pod 100 000/μl musí být IVT okamžitě ukončena
 • riziko neočekávaných trombocytopenií či poruch koagulace je velmi  nízké - 0.3-0.4%  [Rost, 2009], [Cucchiara, 2007]
 
 
Anamnéza, klinické vyšetření, symptomatická terapie
 • anamnéza (od pacienta ev. od svědků)
  • čas rozvoje příznaků ev. kdy byl pacient naposled viděn v pořádku
  • u tranzitorních příznaků odhadnout dobu jejích trvání (delší trvání zvyšuje pravděpodobnost léze na MR DWI a tedy dg infarktu)
  • okolnosti vzniku příznaků, pátrat po projevech epi záchvatu
  • anamnéza předchozí CMP, IM, HT, DLP, DM
  • anamnéza  poruch koagulace, recentního krvácení či operace
  • medikace (hlavně antikoagulace), přidružená onemocnění, alergie
  • anamnéza kouření , abusu drog, alkoholu
 • klinické vyšetření
  • orientační interní vyšetření
  • neurologické vyšetření vč. NIHSS
 • symptomatická terapie (analgetika, antiemetika, rehydratace apod)
Zobrazení mozku a tepen více
 • provést co nejdříve / nejrychleji
 • před zobrazením mozku nepodávat antiagregancia ani antikoagulancia
 • základem je CT mozku nativ
  • odlišení iCMP od krvácení či jiné etiologie (tumor, zánětlivé postižení)
  • určení lokalizace a rozsahu infarktu vč. časných známek ischemie (ASPECTS)
 • multimodalitní vyšetření by nemělo zdržet podání IVT  (AHA/ASA 2018 III/B-NR)
  • u pacientů bez anamnézy renální insuficience nečekat na odběr kreatininu, riziko CIN je nízké (AHA/ASA 2018 IIa/B-NR)
  • postup u pacientů s anamnézou renální insuficience není v guidelines specifikován
 • CTA/MRA provést u všech kandidátů rekanalizační terapie (po podání bolusu tPA)
  • detekce cévní patologie (okluze, stenóza extra-/intrakraniálně), především při předpokladu endovaskulární intervence
  • zhodnocení kolaterálního oběhu
  • doporučeno i u pacientů s TIA k vyloučení IC okluze
 • pokročilé metody (CT perfúze, MR DWI/PWI mismatch) lze využít k detekci viabilní tkáně a  následné indikaci mechanické trombektomie   → viz zde
  • u pacientů < 6h od vzniku iktu není CTP standradně doporučována (pozitivní studie THRACE a MR CLEAN bez užití CTP). Ev. až další RCT rozhodnou, zda je v tomto okně stratifikace dle CTP užitečná  (AHA/ASA 2018 III/B-NR)
  • provedení multimodalitního zobrazení lze zvážit i u sekundárního transportu po IVT → diskuze viz zde
 • CT  - nativ, CT angio od oblouku po vertex, CT perfúze
 • MR - "stroke protokol" - vč.  DWI, GRE a MRA extra- a intrakraniálních tepen a ev. MR perfúze
  • při podezření na venózní trombózu doplnit  MR nebo CT venografii
 
Další vyšetření
 • dif. dg úvaha a další testy  u selektovaných pacientů, kteří nejsou kandidáty TL  (ECHO srdce, LP, EEG, RTG S+P apod.)
  • LP při podezření na infekční etiologii CMP a u podezření na SAK s negativním CT
  • RTG S+P již není rutinně v akutní fázi doporučováno, pokud je prováděno, nemělo by pozdržet podání TL
Klinicko-zobrazovací korelace
 • vaskulární neurolog (strokolog) se neobejde bez schopnosti pacienta vyšetřit neurosonologicky, správně indikovat a analyzovat různé modality CT/ MR vyšetření a na závěr provést klinicko-zobrazovací korelaci - na jejím základě a po zvážení risk-benefitu pak rozhoduje o dalším postupu a terapii
 • nejsložitější je situace u akutních ischemických CMP, kde bychom na základě vyšetření měli umět odpovědět na tyto otázky:
 • jedná se o CMP? - stroke mimics 
 • o jaký typ CMP se jedná?
 • jaká část mozku / povodí je postižena?
 • je uzavřena nějaká tepna?
 • lze postiženou část mozku zachránit (např. MT)?
 • jaká je pravděpodobná etiologie?
 
další postup je specifický pro jednotlivé typy CMP
                 

iCMP/TIA

ICH 

SAK

Trombóza žil a splavů

TOPlist